Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBD04
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo – DLS 2024
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeste obnavljanje postojećeg znanja opšteg engleskog jezika i razvijanje svih jezičkih veština i strategija neophodnih za uspešnu usmenu i pismenu komunikaciju na engleskom jeziku u poslovnom okruženju.
Nakon završetka studijskog programa student je sposoban da pravilno koristi raspoloživa jezička sredstva potrebna za predstavljanje svog budućeg poslovnog okruženja, sebe i svojih interesovanja; raspolaže osnovnim jezičkim, sociolingvističkim i kulturološkim znanjem neophodnim sa uspešan poslovni kontakt u situacijama kao što su uspostavljanje kontakta sa poslovnim partnerom, sastanci, pregovori i druženje van poslovnog okruženja; u mogućnosti je da razume osnovne ideje autentičnih tekstova iz oblasti poslovanja iz štampe; u stanju je da sastavi kratak imejl, poslovno pismo i CV; poseduje znanje o strategijama koje omogućavaju nesmetanu komunikaciju; služi se rečnicima u štampanom i elektronskom obliku.
Teorijska nastava:
- Vrste poslova u kompanijama, problemi na radnom mestu, putovanja, kupovina i prodaja proizvoda, započinjanje preduzetničkog poduhvata, faktori uspešnog poslovanja, ponašanje u firmi, u restoranu.
- Semantičke formule za ostvarivanje govornih činova koji se javljaju pri uspostavljanju kontakta (telefonom), upoznavanju, druženju van radnog mesta, rezervacijama putovanja, razgovoru za posao, razrešavanju problema na radom mestu, na sastancima.
- Sadašnji i prošli prosti i trajni oblik glagola, modalni glagoli, upitne rečenice, brojive i nebrojive imenice, poređenje prideva, izražavanje budućih radnji.
- Pisanje imejlova, poslovnog pisma, kratkih opisa proizvoda i usluga, CV.
Praktična nastava: analiza slučaja, simulacija govornih situacija.
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S., & O'Driscoll, N. 3rd Edition Elementary Market Leader, MyEnglishLab Pearson, Longman 2016
Rogers, J. 3rd Edition Elementary Market Leader, Business English Practice File Pearson, Longman 2012
Bikicki, N., i Verežan, T. Priručnik za prvi i drugi strani poslovni jezik engleski Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Emmerson, P. Essential Business Grammar Builder Pack MacMillan Education 2016
Barrall, I. Market leader: Elementary Business English, Teachers Resource Book Pearson 2012
Kent, S., Cotton, D. & Falvey, D. Market Leader Elementary Coursebook Pearson 2016
Interaktivna nastava onlajn. Samostalni rad.