Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST02E
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeobnavljanje postojećeg znanja opšteg engleskog jezika i razvijanje svih jezičkih veštinai strategija neophodnih za uspešnu usmenu i pismenukomunikaciju na engleskom jeziku u poslovnom okruženju.
Nakon završetka studijskog programa student je sposoban da pravilno koristi raspoloživa jezička sredstva potrebna za predstavljanje svog budućeg poslovnog okruženja, sebe i svojih interesovanja; raspolaže osnovnim jezičkim, sociolingvističkim i kulturološkim znanjem neophodnim sa uspešan poslovni kontakt u situacijama kao što su uspostavljanje kontakta sa poslovnim partnerom, sastanci, pregovori i druženje van poslovnog okruženja; u mogućnosti je da razume osnovne ideje autentičnih tekstova iz oblasti poslovalja iz novina i sa interneta; u stanju je da sastavi kratak imejl, poslovno pismo i CV; poseduje znanje o strategijama koje omogućavaju nesmetanu komunikaciju; služi se rečnicima u štampanom i elektronskomobliku.
Teorijska nastava

Teme:. Vrste poslova u kompanijama, problemi na radnom mestu, putovanja, kupovina i prodaja proizvoda, započinjanje preduzetničkog poduhvata, tajan usčešnog poslovanja, ponašanje u firmi, u restoranu. Semantičke formuleza ostvarivanje govornih činova koji se javljaju priuspostavljanju kontakta (telefonom), upoznavanje, druženju van radnog mesta, rezervacijama putovanja,razgovoru za posao, razrešavanju problema na radom mestu, na sastancima. Gramatika: sadašnji i prošli prosti i trajni oblik glagola, modalni glagoli, upitne rečenice, brojive i nebrojive imenice, poređenje prideva, izražavanje budućih radnji.

Pisanje imejlova, poslovnog pisma, kratkih opisa proizvoda i usluga i zapisnika sa sastanka, CV.Praktična nastava:

Analiza slučaja, simulacija govornih situacija.
Cotton, D., Faley, D. & Kent, S. (2012). Market Leader Elementary Business English Course Book. UK: Pearson Longmna.

Rogers, J. (2012). Market Leader ElementaryBusiness English Practice Files. UK: Pearson Longmna.

Emmerson, P. (2007).Essential Business Grammar Builder. UK: Mackmillan.

Taylor, Sh. (2012). Model Business Letters, E-mails, and Other Business Documents. FT Press.

Sweeney, S. (2004).Communicating in Business. UK: Cambridge Professional English.

Video i audio materijalkoji prate udžbenik i obrazovni materijal dostupan na internetu.
Interaktivna nastava. Samostalni, grupni rad i rad u paru.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja