Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ02Е
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јеобнављање постојећег знања општег енглеског језика и развијање свих језичких вештинаи стратегија неопходних за успешну усмену и писменукомуникацију на енглеском језику у пословном окружењу.
Након завршетка студијског програма студент је способан да правилно користи расположива језичка средства потребна за представљање свог будућег пословног окружења, себе и својих интересовања; располаже основним језичким, социолингвистичким и културолошким знањем неопходним са успешан пословни контакт у ситуацијама као што су успостављање контакта са пословним партнером, састанци, преговори и дружење ван пословног окружења; у могућности је да разуме основне идеје аутентичних текстова из области пословаља из новина и са интернета; у стању је да састави кратак имејл, пословно писмо i CV; поседује знање о стратегијама које омогућавају несметану комуникацију; служи се речницима у штампаном и електронскомоблику.
Теоријска настава

Теме:. Врсте послова у компанијама, проблеми на радном месту, путовања, куповина и продаја производа, започињање предузетничког подухвата, тајан усчешног пословања, понашање у фирми, у ресторану. Семантичке формулеза остваривање говорних чинова који се јављају приуспостављању контакта (телефоном), упознавање, дружењу ван радног места, резервацијама путовања,разговору за посао, разрешавању проблема на радом месту, на састанцима. Граматика: садашњи и прошли прости и трајни облик глагола, модални глаголи, упитне реченице, бројиве и небројиве именице, поређење придева, изражавање будућих радњи.

Писање имејлова, пословног писма, кратких описа производа и услуга и записника са састанка, CV.Практична настава:

Анализа случаја, симулација говорних ситуација.
Cotton, D., Faley, D. & Kent, S. (2012). Market Leader Elementary Business English Course Book. UK: Pearson Longmna.

Rogers, J. (2012). Market Leader ElementaryBusiness English Practice Files. UK: Pearson Longmna.

Emmerson, P. (2007).Essential Business Grammar Builder. UK: Mackmillan.

Taylor, Sh. (2012). Model Business Letters, E-mails, and Other Business Documents. FT Press.

Sweeney, S. (2004).Communicating in Business. UK: Cambridge Professional English.

Видео и аудио материјалкоји прате уџбеник и образовни материјал доступан на интернету.
Интерактивна настава. Самостални, групни рад и рад у пару.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја