Izaberite stranicu
Шифра предмета 16ОО104
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је овладавање једноставним фразама, изразима и граматичким структурама; усвајање основне пословне терминологије; развијање способности нумеричког изражавања; оспособљавање студената да учествују у једноставној свакодневној пословној комуникацији; оспособљавање студената да уз употребу речника преводе и пишу кратке текстове (поруке, обавештења, огласе); да уз помоћ контекста разумеју говорнике који полако говоре; обучавање да се користе речници и интернет алати за превођење и самостално учење;упознавање са француском културом и економијом.
По завршетку студенти ће бити способни да разумеју и користе једноставне фразе, изразе и граматичке структуре и основну пословну терминологијуу свакодневним ситуацијама (у канцеларији, у радњи, у хотелу, итд) о основним темама (личне и професионалне информације, место где живе и раде, људима из личног и професионалног окружења, о свом радном дану и пословним активностима као и о организацији и активностима предузећа); да уз помоћ речника преводе кратке опште и стручне текстове; у писаној форми ће умети да саопште своје основне потребе и успоставе основну професионалну комуникацију, користећи усвојене лексичке и граматичке елементе; да представе туристичке дестинације, француске компаније, културу; да користе речнике, уџбенике и интернет алате за превођење и самостално учење.
Теориjska настава

Садржајно-когнитивне компетенције: Француска, Франкофонија, туристички центри, француски брендови и компаније, француски филмови и музика

Jeзичке компетенције. Основна општа лексика и свакодневне фразе; општа пословна терминологија и избор терминологије из области туризма, трговине, финансија и информатике; обнављање и продубљивање знања из следећих области: презент правилних глагола иосновних неправилних глагола; блиско будуће време; одређени, неодређени члан; предлози; показни и присвојни придеви, род и број именица и придева, бројеви, личне заменице (наглашене и ненаглашене); структура питања и упитне речи; негација; поређење. Сензибилизација на перфект и кондиционал презента.

Практична настава

Kомуникативне компетенције. Развијање језичких вештина (слушање, писање, читање, говор) кроз одговарајуће активности и симулацију ситуација: представљање и упознавање са другим људима у пословном окружењу; попуњавање формулара са личним подацима; позивање и одговарање на пословни позив; заказивање пословних састанака и конференција; обављање куповине; резервација хотела; организација пословног путовања и пословне конференције; планови за будућност, представљање компаније, производа и услуга.

Практичан рад. Представљање туристичке дестинације у Француској и француске компаније уз употребу матерњег језика и основних фраза на француском.
Penifornis, J., & Oddou, M. (2012). Français.com : Débutant 2e édition. Paris: CLE International Paris.

Tauzin, B., & Dubois A. (2013). Objectif Express 1: Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE.

Grégoire, M., & Kostucki A. (2015). Grammaire progressive du français niveau débutantcomplet. Paris: CLE International Paris.

Clément-Rodriguez, D. (2014). ABC DELF A1. Paris: CLE International Paris.
Интерактивна настава. Индивидуални рад, рад у пару и у групи. Употреба видео и аудио материјала. Употреба интернет платформи Quizzlet.com и Socrative.com.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: презентација