Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST02F
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je ovladavanje jednostavnim frazama, izrazima i gramatičkim strukturama; usvajanje osnovne poslovne terminologije; razvijanje sposobnosti numeričkog izražavanja; osposobljavanje studenata da učestvuju u jednostavnoj svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji; osposobljavanje studenata da uz upotrebu rečnika prevode i pišu kratke tekstove (poruke, obaveštenja, oglase); da uz pomoć konteksta razumeju govornike koji polako govore; obučavanje da se koriste rečnici i internet alati za prevođenje i samostalno učenje;upoznavanje sa francuskom kulturom i ekonomijom.
Po završetku studenti će biti sposobni da razumeju i koriste jednostavne fraze, izraze i gramatičke strukture i osnovnu poslovnu terminologijuu svakodnevnim situacijama (u kancelariji, u radnji, u hotelu, itd) o osnovnim temama (lične i profesionalne informacije, mesto gde žive i rade, ljudima iz ličnog i profesionalnog okruženja, o svom radnom danu i poslovnim aktivnostima kao i o organizaciji i aktivnostima preduzeća); da uz pomoć rečnika prevode kratke opšte i stručne tekstove; u pisanoj formi će umeti da saopšte svoje osnovne potrebe i uspostave osnovnu profesionalnu komunikaciju, koristeći usvojene leksičke i gramatičke elemente; da predstave turističke destinacije, francuske kompanije, kulturu; da koriste rečnike, udžbenike i internet alate za prevođenje i samostalno učenje.
Teorijska nastava

Sadržajno-kognitivne kompetencije: Francuska, Frankofonija, turistički centri, francuski brendovi i kompanije, francuski filmovi i muzika

Jezičke kompetencije. Osnovna opšta leksika i svakodnevne fraze; opšta poslovna terminologija i izbor terminologije iz oblasti turizma, trgovine, finansija i informatike; obnavljanje i produbljivanje znanja iz sledećih oblasti: prezent pravilnih glagola iosnovnih nepravilnih glagola; blisko buduće vreme; određeni, neodređeni član; predlozi; pokazni i prisvojni pridevi, rod i broj imenica i prideva, brojevi, lične zamenice (naglašene i nenaglašene); struktura pitanja i upitne reči; negacija; poređenje. Senzibilizacija na perfekt i kondicional prezenta.

Praktična nastava

Komunikativne kompetencije. Razvijanje jezičkih veština (slušanje, pisanje, čitanje, govor) kroz odgovarajuće aktivnosti i simulaciju situacija: predstavljanje i upoznavanje sa drugim ljudima u poslovnom okruženju; popunjavanje formulara sa ličnim podacima; pozivanje i odgovaranje na poslovni poziv; zakazivanje poslovnih sastanaka i konferencija; obavljanje kupovine; rezervacija hotela; organizacija poslovnog putovanja i poslovne konferencije; planovi za budućnost, predstavljanje kompanije, proizvoda i usluga.

Praktičan rad. Predstavljanje turističke destinacije u Francuskoj i francuske kompanije uz upotrebu maternjeg jezika i osnovnih fraza na francuskom.
Penifornis, J., & Oddou, M. (2012). Français.com : Débutant 2e édition. Paris: CLE International Paris.

Tauzin, B., & Dubois A. (2013). Objectif Express 1: Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE.

Grégoire, M., & Kostucki A. (2015). Grammaire progressive du français niveau débutantcomplet. Paris: CLE International Paris.

Clément-Rodriguez, D. (2014). ABC DELF A1. Paris: CLE International Paris.
Interaktivna nastava. Individualni rad, rad u paru i u grupi. Upotreba video i audio materijala. Upotreba internet platformi Quizzlet.com i Socrative.com.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: prezentacija