Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST02Nfbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je usavršavanje niza jezičkih znanja, sposobnosti i veština sa posebnim fokusom na poslovanje tako da studenti mogu samostalno da tumače stručne tekstove, da kompententno poslovno komuniciraju i da samostalno pišu kraće tekstove.
Student stiče sledeće sposobnosti (kompetencije): usvaja leksiku opšteg i poslovnog jezika; svestan je raznolikosti jezičkih sredstava i aktivno ih primenjuje u opštem i poslovnom kontekstu; obnavlja i produbljuje znanja iz svih nivoa jezičke strukture (fonetike, morfologije, sintakse, semantike); razvija sve jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje, govor); koristi stečeno znanje za dalji samostalan rad na usvajanju jezika; stiče sociolingvističku i stratešku kompetenciju; samostalno koristi pisane rečnike i rečnike u elektronskoj formi; vlada ekonomskom stručnom terminologijom kroz tematske tekstove i druge sadržaje iz predmeta koje studenti pohađaju u toku studija.
Teorijska nastava
• Gramatičke strukture: lične zamenice; prezent; upitne reči (W-Fragen); određeni i neodređeni član; modalni glagoli u prezentu; imperativ; prisvojne zamenice; vremenski predlozi; preterit (sein, haben); učtivo obraćanje (würde, könnte), komparacija prideva.
• Teme: Upoznavanje i predstavljanje u različitim prilikama; brojevi i vreme; aktivnosti u toku radnog dana; situacija u restoranu (sa poslovnim partnerima); obilazak kompanije i odnos prema poslovnim partnerima; (poslovna) putovanja i njihovo organizovanje (rezervacija karti, smeštaja, kupovina adekvatne garderobe); snalaženje u nepoznatom gradu; pozivanje, otkazivanje ili odlaganje (poslovnih) susreta.
• Leksika iz registra „opšteg“ i jezika struke u vezi sa jednostavnim situacijama u poslovnoj sferi; pisana i usmena komunikacija (telefonski razgovor, i-mejl i faks, formulari).
• Interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača.
Praktična nastava
• Uvežbavanje gramatičkih struktura nemačkog jezika kroz govorne situacije i usvajanje određenog vokabulara. Razvijanje svih jezičkih aktivnosti (čitanje, pisanje, govor, razumevanje pisanog i slušanog teksta).
• Simulacija razgovora na obrađene teme iz privatnog i poslovnog života (rad u paru ili grupi).
• Predstavljanje kompanije (stvarne ili imaginarne), njene aktivnosti i organizacije.
• Interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača i uvežbavanje pisanja kraćeg i-mejla i faksa, popunjavanja formulara
1. Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch. Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.
2. Loibl, B. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz. Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.
3. Becker, N., Braunert, J. & Schlenker, W. (2005).Unternehmen Deutsch Grundkurs. Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.
4. Becker, N., & Braunert, J. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch.Stuttgart, Deutschland: KlettVerlag.
Vučković-Stojanović, M. (2005). Uvod u nemački poslovni jezik. Beograd: Savremena administracija.
Interaktivna nastava, upotreba audio i video materijala.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10