Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК05
Студијски програми
  • Заједнички на свим студијским програмима (прва година) 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је усавршавање низа језичких знања, способности и вештина са посебним фокусом на пословање тако да студенти могу самостално да тумаче стручне текстове, да компетентно пословно комуницирају и да самостално пишу краће текстове.
По завршетку семестра студент стиче следеће способности (компетенције): усваја лексику општег и пословног језика; свестан је разноликости језичких средстава и активно их примењује у општем и пословном контексту; обнавља и продубљује знања из свих нивоа језичке структуре (фонетике, морфологије, синтаксе, семантике); развија све језичке вештине (читање, слушање, писање, говор); користи стечено знање за даљи самосталан рад на усвајању језика; стиче социолингвистичку и стратешку компетенцију; самостално користи писане речнике и речнике у електронској форми; влада економском стручном терминологијом кроз тематске текстове и друге садржаје из предмета које студенти похађају у току студија.
Теоријска настава:
- Граматичке структуре: Личне заменице; презент; упитне речи (W-Fragen); одређени и неодређени члан; модални глаголи у презенту; императив; присвојне заменице; временски предлози; претерит (sein, haben); учтиво обраћање (würde, könnte), компарација придева.
- Теме: Упознавање и представљање у различитим приликама; бројеви и време; активности у току радног дана; ситуација у ресторану (са пословним партнерима); обилазак компаније и однос према пословним партнерима; (пословна) путовања и њихово организовање (резервација карти, смештаја, куповина адекватне гардеробе); сналажење у непознатом граду; позивање, отказивање или одлагање (пословних) сусрета.
- Лексика из регистра „општег“ и језика струке у вези са једноставним ситуацијама у пословној сфери; писана и усмена комуникација (телефонски разговор, и-мејл и факс, формулари). Интерпретирање података из реда вожње, карте пута, шеме компаније, малих огласа и понуда произвођача.
Практична настава: увежбавање граматичких структура немачког језика кроз говорне ситуације и усвајање одређеног вокабулара; развијање свих језичких активности (читање, писање, говор, разумевање писаног и слушаног текста); симулација разговора на обрађене теме из приватног и пословног живота (рад у пару или групи); представљање компаније (стварне или имагинарне), њене активности и организације; интерпретирање података из реда вожње, карте пута, шеме компаније, малих огласа и понуда произвођача и увежбавање писања краћег и-мејла и факса, попуњавања формулара.
Becker, N., & Braunert, J. Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch Max Hueber Verlag 2009
Loibl, B., Jotzko, S., & Baum, W. Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz Max Hueber Verlag 2015
Зорица-Самарџић, И. Приручник за општи и пословни немачки језик: приручник за основне студије Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Интерактивна настава, употреба аудио и видео материјала.