Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16OO102
Studijski programi
  • Primenjena informatika 2016
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je usavršavanje niza jezičkih znanja, sposobnosti i veština sa posebnim fokusom na poslovanje tako da studenti mogu samostalno da tumače stručne tekstove, da kompententno poslovno komuniciraju i da samostalno pišu kraće tekstove.
Student stiče sledeće sposobnosti (kompetencije): usvaja leksiku opšteg i poslovnog jezika; svestan je raznolikosti jezičkih sredstava i aktivno ih primenjuje u opštem i poslovnom kontekstu; obnavlja i produbljuje znanja iz svih nivoa jezičke strukture (fonetike, morfologije, sintakse, semantike); razvija sve jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje, govor); koristi stečeno znanje za dalji samostalan rad na usvajanju jezika; stiče sociolingvističku i stratešku kompetenciju; samostalno koristi pisane rečnike i rečnike u elektronskoj formi; vlada ekonomskom stručnom terminologijom kroz tematske tekstove i druge sadržaje iz predmeta koje studenti pohađaju u toku studija.
Teorijska nastava

• Gramatičke strukture: lične zamenice; prezent; upitne reči (W-Fragen); određeni i neodređeni član; modalni glagoli u prezentu; imperativ; prisvojne zamenice; vremenski predlozi; preterit (sein, haben); učtivo obraćanje (würde, könnte), komparacija prideva.

• Teme: Upoznavanje i predstavljanje u različitim prilikama; brojevi i vreme; aktivnosti u toku radnog dana; situacija u restoranu (sa poslovnim partnerima); obilazak kompanije i odnos prema poslovnim partnerima; (poslovna) putovanja i njihovo organizovanje (rezervacija karti, smeštaja, kupovina adekvatne garderobe); snalaženje u nepoznatom gradu; pozivanje, otkazivanje ili odlaganje (poslovnih) susreta.

• Leksika iz registra „opšteg“ i jezika struke u vezi sa jednostavnim situacijama u poslovnoj sferi; pisana i usmena komunikacija (telefonski razgovor, i-mejl i faks, formulari).

• Interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača.

Praktična nastava

• Uvežbavanje gramatičkih struktura nemačkog jezika kroz govorne situacije i usvajanje određenog vokabulara. Razvijanje svih jezičkih aktivnosti (čitanje, pisanje, govor, razumevanje pisanog i slušanog teksta).

• Simulacija razgovora na obrađene teme iz privatnog i poslovnog života (rad u paru ili grupi).

• Predstavljanje kompanije (stvarne ili imaginarne), njene aktivnosti i organizacije.

• Interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača i uvežbavanje pisanja kraćeg i-mejla i faksa, popunjavanja formulara.
5. Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch. Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

6. Loibl, B. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz. Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

7. Becker, N., Braunert, J. & Schlenker, W. (2005).Unternehmen Deutsch Grundkurs. Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

8. Becker, N., & Braunert, J. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch.Stuttgart, Deutschland: KlettVerlag.

Vučković-Stojanović, M. (2005). Uvod u nemački poslovni jezik. Beograd: Savremena administracija.
Interaktivna nastava, upotreba audio i video materijala.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10