Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ02Н
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је усавршавање низа језичких знања, способности и вештина са посебним фокусом на пословање тако да студенти могу самостално да тумаче стручне текстове, да компентентно пословно комуницирају и да самостално пишу краће текстове.
Студент стиче следеће способности (компетенције): усваја лексику општег и пословног језика; свестан је разноликости језичких средстава и активно их примењује у општем и пословном контексту; обнавља и продубљује знања из свих нивоа језичке структуре (фонетике, морфологије, синтаксе, семантике); развија све језичке вештине (читање, слушање, писање, говор); користи стечено знање за даљи самосталан рад на усвајању језика; стиче социолингвистичку и стратешку компетенцију; самостално користи писане речнике и речнике у електронској форми; влада економском стручном терминологијом кроз тематске текстове и друге садржаје из предмета које студенти похађају у току студија.
Теоријска настава

• Граматичке структуре: личне заменице; презент; упитне речи (W-Fragen); одређени и неодређени члан; модални глаголи у презенту; императив; присвојне заменице; временски предлози; претерит (sein, haben); учтиво обраћање (würde, könnte), компарација придева.

• Темe: Упознавање и представљање у различитим приликама; бројеви и време; активности у току радног дана; ситуација у ресторану (са пословним партнерима); обилазак компаније и однос према пословним партнерима; (пословна) путовања и њихово организовање (резервација карти, смештаја, куповина адекватне гардеробе); сналажење у непознатом граду; позивање, отказивање или одлагање (пословних) сусрета.

• Лексика из регистра „oпштег“ и језика струке у вези са једноставним ситуацијама у пословној сфери; писана и усмена комуникација (телефонски разговор, и-мејл и факс, формулари).

• Интерпретирање података из реда вожње, карте пута, шеме компаније, малих огласа и понуда произвођача.

Практична настава

• Увежбавање граматичких структура немачког језика кроз говорне ситуације и усвајање одређеног вокабулара. Развијање свих језичких активности (читање, писање, говор, разумевање писаног и слушаног текста).

• Симулација разговора на обрађене теме из приватног и пословног живота (рад у пару или групи).

• Представљање компаније (стварне или имагинарне), њене активности и организације.

• Интерпретирање података из реда вожње, карте пута, шеме компаније, малих огласа и понуда произвођача и увежбавање писања краћег и-мејла и факса, попуњавања формулара.
5. Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch. Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

6. Loibl, B. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz. Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

7. Becker, N., Braunert, J. & Schlenker, W. (2005).Unternehmen Deutsch Grundkurs. Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

8. Becker, N., & Braunert, J. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch.Stuttgart, Deutschland: KlettVerlag.

Вучковић-Стојановић, М. (2005). Увод у немачки пословни језик. Београд: Савремена администрација.
Интерактивна настава, употреба аудио и видео материјала.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10