Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ02Р
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета
Циљ предмета је побољшавање постојећих знања општег руског језика и стицање свих језичких вештина неопходних за успешну усмену и писмену комуникацију на руском језику у пословном окружењу.
Након завршетка студијског програма студент је способан да:

• разуме суштину и битне појединости разговора и монолошког излагања које слуша уживо или са аудио и видео записа,

• проналази и анализира специфичне појединости из области пословања у новинским чланцима, веб страницама, стручним текстовима,

• ефикасно размењује информације у разноврсним ситуацијама, као што су успостављање контакта са пословним партнером, састанци, преговори и дружење ван пословног окружења,

• описује детаље, личне ставове, уверења, очекивања и предлоге,

• састави кратак имејл, пословно писмо и CV,

• се служи речницима у штампаном и електронском облику.
Теоријска настава

• Теме: Упознавање, компанија, рад и одмор, производ и услуга, продаја, професије, клијенти, ресурси, разонода, пословни састанак, тржиште, конкуренција, бренд.

• Граматика: Фонетика: изговор и интонација, Морфологија: именице (облици и промене),придеви (облици, промене и компарације), глаголи (инфинитив, глаголски вид, коњугације, глаголи кретања). Лексика горе наведене тематике.Практична настава:

• Симулација говорних ситуација (на конференцији, прелазак у нову канцеларију, избор хотела за семинар, извештај о продаји, интервју, екскурзија по граду, састанак, избор тржишта, избор производа, стваралачка концепција).
[lang id="skip"]Котоне, Л. В. (2014). Русский язык для делового общения (А2), Учебное пособие. Санкт-Петербург: Златоуст.

Котоне, Л. В. (2014). Русский язык для делового общения (А2), Рабочая тетрадь. Санкт-Петербург: Златоуст.

Милинковић, Љ. (1994). Пословна коресподенција на руском језику. Београд: Савремена администрација.

Маројевић, М. (2006). Руски пословни језик. Београд: Београдска пословна школа.

Ласкарева, Е. Р. (2008). Чистая грамматика. Санкт-Петербург: Златоуст.

Видео и аудио материјал који прате уџбеник и образовни материјал доступан на интернету

[/lang]
Интерактивна настава, самостални, групни рад и рад у пару.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: