Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД19
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је утврђивање постојећег знања и развијање свих језичких вештина и социолингвистичких стратегија неопходних за успешну усмену и писмену комуникацију на енглеском језику у пословном окружењу, али и ван њега.
Након завршетка студијског програма студент је усвојио довољан број стручних термина и поседује граматичко и прагматичко знање у мери која му омогућава да релативно несметано изнесе своје мишљење, да предлог, аргументује свој став, сложи се или не са саговорником; свестан је значаја говорних чинова и поседује одговарајуће семантичке формуле за њихову реализацију у довољној мери да избегне огрешење о друштвене конвенције; поседује знања која му омогућавају подробније разумевање писаних и усмених текстова из области пословања, а не само главних идеја; у стању је да са већом лакоћом и у краћем времену састави кратак имејл или пословно писмо; развио је способност нумеричког изражавања и способан је да интерпретира податке дате у облику графикона, табела и дијаграма.
Теоријска настава:
- Теме: врсте и структура компанија; карактеристике различитих радних места; процес запошљавања и интервју за посао; оглашавање и маркетинг; управљање компанијама и руковођење људима; предузетнички дух, пословна култура за време и ван радног времена; финансије и банкарство - основни економски термини; планирање и инвестирање; одлике успешног менаџера и пословног човека; конфликти на радном месту; производи и услуге.
- Граматика: модални глаголи; глаголска времена (present simple/continuous, past simple/continuous, present perfect, future); управни говор (индиректна питања); кондиционалне реченице; временске реченице; пасив; колокације и фразални глаголи.
- Прагматика: говорни чинови који се јављају при размени информација, на састанцима, у дружењу ван радног места, презентацијама производа и услуга, у преговорима.
Практична настава: израда биографије (CV) и писање пословних мејлова; анализа студија случаја (графикони, табеле, извештаји, састанци и преговори); симулација говорних ситуација (састанци, презентације компанија и производа и економских појмова, интервју за посао).
Бикицки, Н., и Вережан, Т. Приручник за први и други страни пословни језик енглески Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Cotton, D., Faley, D., & Kent, S. Market Leader Pre-intermediate Business English Course Book. 3rd Edition Extra Pearson Longman 2016
Rogers, J. Market Leader Pre-intermediate Business English Practice File Pearson Longman 2012
Emmerson, P. Essential Business Grammar Builder Pack MacMillan Education 2016
Emmerson, P. Essential Business Grammar Builder Macmillan 2006
Интерактивна настава. Групни, самостални и рад у пару. Анализа студија случаја. Симулација говорних ситуација. Презентације студената. Вежбе слушања. Интерактивне и гејмификоване активности на платформама Moodle, Zoom, Kahoot, Quizzlet.com и Socrative.com..