Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК20
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
  • Туризам и хотелијерство 2024
  • Трговина и међународно пословање 2024
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је усавршавање низа језичких знања, компетенција као и продуктивних и рецептивних вештина са посебним фокусом на пословну комуникацију.
По завршетку семестра студент ће стећи следеће способности (компетенције): проширује лексику општег и пословног језика; обнавља и продубљује знања из свих нивоа језичке структуре (фонетике, морфологије, синтаксе, семантике); развија све језичке вештине (читање, слушање, писање, говор); примена стеченог знања и даљи самосталан рад на усвајању језика; формира социолингвистичку и стратешку компетенцију; користи писане речнике и речнике у електронској форми; употребљава информационо-комуникационе технологије у овладавању знањима одговарајућег подручја; усваја економску стручну терминологију кроз тематске текстове и друге садржаје из предмета које студенти похађају у току студија; служи се најфреквентнијим реторичким формама које одражавају структуру мишљења у економији и пословању; изражава се нумерички; води конверзацију симулацијом неких од карактеристичних ситуација везаних за посао будућих пословних стручњака; овладава стручном терминологијом из информационих технологија.
Теоријска настава:
- Граматичке структуре: личне заменице у дативу и акузативу; претерит модалних глагола; перфекат; предлози за место и разлика између датива и акузатива; неправилна компарација придева; перфекат; ред речи у зависној реченици.
- Теме: показивање предузећа и хијерархијска структура; представљање предузећа и производа; резервације хотела и уговарање термина; контакти на сајмовима; описивање и препорука производа; формулисање упита, понуда, поруџбина, рекламација и писмених одговора на поменуте; тумачење огласа за посао, писање радне биографије и пријаве за радно место.
- Лексика из језика струке везана за свакодневне ситуације у пословној сфери.
- Писана и усмена комуникација (презентације, биографије, пословна писма).
Практична настава: увежбавање граматичких структура немачког језика кроз говорне ситуације и усвајање одређеног вокабулара; развијање свих језичких активности (читање, писање, говор, разумевање писаног и слушаног текста); симулација разговора на обрађене теме из пословног живота (рад у пару или групи).
Becker, N., & Braunert, J. Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch Max Hueber Verlag 2009
Loibl, B., Jotzko, S., & Baum, W. Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz Max Hueber Verlag 2015
Зорица-Самарџић, И. Приручник за општи и пословни немачки језик: приручник за основне студије Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Интерактивна настава, употреба аудио и видео материјала.