Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK20
Studijski programi
  • Poslovna informatika 2024
  • Turizam i hotelijerstvo 2024
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2024
  • Finansije i bankarstvo 2024
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je usavršavanje niza jezičkih znanja, kompetencija kao i produktivnih i receptivnih veština sa posebnim fokusom na poslovnu komunikaciju.
Po završetku semestra student će steći sledeće sposobnosti (kompetencije): proširuje leksiku opšteg i poslovnog jezika; obnavlja i produbljuje znanja iz svih nivoa jezičke strukture (fonetike, morfologije, sintakse, semantike); razvija sve jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje, govor); primena stečenog znanja i dalji samostalan rad na usvajanju jezika; formira sociolingvističku i stratešku kompetenciju; koristi pisane rečnike i rečnike u elektronskoj formi; upotrebljava informaciono-komunikacione tehnologije u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja; usvaja ekonomsku stručnu terminologiju kroz tematske tekstove i druge sadržaje iz predmeta koje studenti pohađaju u toku studija; služi se najfrekventnijim retoričkim formama koje odražavaju strukturu mišljenja u ekonomiji i poslovanju; izražava se numerički; vodi konverzaciju simulacijom nekih od karakterističnih situacija vezanih za posao budućih poslovnih stručnjaka; ovladava stručnom terminologijom iz informacionih tehnologija.
Teorijska nastava:
- Gramatičke strukture: lične zamenice u dativu i akuzativu; preterit modalnih glagola; perfekat; predlozi za mesto i razlika između dativa i akuzativa; nepravilna komparacija prideva; perfekat; red reči u zavisnoj rečenici.
- Teme: pokazivanje preduzeća i hijerarhijska struktura; predstavljanje preduzeća i proizvoda; rezervacije hotela i ugovaranje termina; kontakti na sajmovima; opisivanje i preporuka proizvoda; formulisanje upita, ponuda, porudžbina, reklamacija i pismenih odgovora na pomenute; tumačenje oglasa za posao, pisanje radne biografije i prijave za radno mesto.
- Leksika iz jezika struke vezana za svakodnevne situacije u poslovnoj sferi.
- Pisana i usmena komunikacija (prezentacije, biografije, poslovna pisma).
Praktična nastava: uvežbavanje gramatičkih struktura nemačkog jezika kroz govorne situacije i usvajanje određenog vokabulara; razvijanje svih jezičkih aktivnosti (čitanje, pisanje, govor, razumevanje pisanog i slušanog teksta); simulacija razgovora na obrađene teme iz poslovnog života (rad u paru ili grupi).
Becker, N., & Braunert, J. Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch Max Hueber Verlag 2009
Loibl, B., Jotzko, S., & Baum, W. Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz Max Hueber Verlag 2015
Zorica-Samardžić, I. Priručnik za opšti i poslovni nemački jezik: priručnik za osnovne studije Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Interaktivna nastava, upotreba audio i video materijala.