Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST13Efbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je utvrđivanje i proširivanje vokabulara struke, i razvijanje svih jezičkih veština i sociolingvističkih strategija neophodnih za uspešnu usmenu i pismenukomunikaciju na engleskom jeziku u poslovnom okruženju.
Po završetku kursa student će posedovati dovoljno jezičko i pragmatičko znanje koje će mu omoćiti da argumentovano iznese i odbrani svoje stavove u vezi sa strukom, kao i da argumentovano odbije tuđe predloge; sposoban je da komunicira na engleskom jeziku u nizu različitih svakodnevnih poslovih situacija; biće u stanju da uz pomoć rečnika, samostalno detaljno tumači autentične tekstove iz oblasti poslovanja; poseduje sposobnost tečnog izražavanja numeričkih podataka; sposoban je da bez teškoća samostalno sastavi i protumači imejl, poslovno pismo i sastavi detaljan CV.
Teorijska nastava
Teme: organizacija kompanije, ljudski resursi; upravljanje,međunarodna trgovina i globalizacija, transport, preduzetništvo, bankarstvo, berza, tržište osiguranja, primena inovacija, kvalitet proizvoda i usluga, marketing, ekologija, elektronsko poslovanje, etičko poslovanje, putovanja i kulturološke razlike. Gramatika: lični i bezlični glagolski oblici, određeni i neodređeni član, frazni glagoli, idiomi, kolokacije. Kompleksnije semantičke formule koji se javljaju u uspostavljanju kontakta, na sastancima, u pregovorima, na prezentacijama i razrešavanju problema na radom mestu

Praktična nastava:
Analiza slučaja, simulacija govornih situacija.
Cotton, D., Faley, D., & Kent, S. (2011). Market Leader Intermediate, Business English Course Book. Pearson Longman, UK.
Rogers, J. (2011). Market Leader Intermediate, Business English Practice File. UK: Pearson Longman.
Emmerson, P. (2010). Business Grammar Builder.2nd edition. UK: Mackmillan.
Mascull, B. (2010). BusinessVocabulary in Use- Advanced. CUP.
Walker, R., & Harding, K. (2009). Tourism. Oxford English for Careers.
Mckeown, A., & Wright, R. (2011). Professional English in Use, Management. CUP
MacKenzie, I. (2006). Professional English in Use, Finance. CUP
Sweeney, S. (2004). Communicating in Business. UK: Cambridge Professional English.
Video i audio materijali koji prate udžbenik i obrazovni materijal dostupan na internetu.
Interaktivna nastava, samostalni i grupni rad i rad u paru.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10