Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ13Е
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Туризам и хотелијерство 2017
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је утврђивање и проширивање вокабулара струке, и развијање свих језичких вештина и социолингвистичких стратегија неопходних за успешну усмену и писменукомуникацију на енглеском језику у пословном окружењу.
По завршетку курса студент ће поседовати довољно језичко и прагматичко знање које ће му омоћити да аргументовано изнесе и одбрани своје ставове у вези са струком, као и да аргументовано одбије туђе предлоге; способан је да комуницира на енглеском језику у низу различитих свакодневних послових ситуација; биће у стању да уз помоћ речника, самостално детаљно тумачи аутентичне текстове из области пословања; поседује способност течног изражавања нумеричких података; способан је да без тешкоћа самостално састави и протумачи имејл, пословно писмо и састави детаљан CV.
Теоријска настава

Теме: организација компаније, људски ресурси; управљање,међународна трговина и глобализација, транспорт, предузетништво, банкарство, берза, тржиште осигурања, примена иновација, квалитет производа и услуга, маркетинг, екологија, електронско пословање, етичко пословање, путовања и културолошке разлике. Граматика: лични и безлични глаголски облици, одређени и неодређени члан, фразни глаголи, идиоми, колокације. Комплексније семантичке формуле који се јављају у успостављању контакта, на састанцима, у преговорима, на презентацијама и разрешавању проблема на радом местуПрактична настава:

Анализа случаја, симулација говорних ситуација.
Cotton, D., Faley, D., & Kent, S. (2011). Market Leader Intermediate, Business English Course Book. Pearson Longman, UK.

Rogers, J. (2011). Market Leader Intermediate, Business English Practice File. UK: Pearson Longman.

Emmerson, P. (2010). Business Grammar Builder.2nd edition. UK: Mackmillan.

Mascull, B. (2010). BusinessVocabulary in Use- Advanced. CUP.

Walker, R., & Harding, K. (2009). Tourism. Oxford English for Careers.

Mckeown, A., & Wright, R. (2011). Professional English in Use, Management. CUP

MacKenzie, I. (2006). Professional English in Use, Finance. CUP

Sweeney, S. (2004). Communicating in Business. UK: Cambridge Professional English.

Видео и аудио материјали који прате уџбеник и образовни материјал доступан на интернету.
Интерактивна настава, самостални и групни рад и рад у пару.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја