Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST13F
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je proširenje stručnog vokabulara; usvajanje složenih gramatičkih struktura; usavršavanje sposobnosti interpretiranja vizuelnih podataka (dijagrama, grafikona, tabela); obnavljanje i produbljivanje prethodnih znanja tako da studenti mogu da kompetentno usmeno i pismeno poslovno komuniciraju i analiziraju stručne tekstove uz upotrebu poslovnog rečnika.
Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će biti u stanju da aktivno i precizno koriste opštu poslovnu terminologiju kao i osnovnu stručnu terminologiju iz oblasti organizacije kompanije, trgovine, turizma, informatike, proizvodnje; da izražavaju sopstvene stavove i učestvuju u diskusijama koristeći raznovrsne jezičke strukture; da interpretiraju vizuelne podatke sa dijagrama, grafikona i tabela i govore o trendovima; da napišu poslovno pismo, motivaciono pismo i biografiju, da uz pomoć rečnika, prevedustručne tekstove iz oblasti predmeta koje pohađaju u toku studija;da koriste rečnike, udžbenike i internet alate za prevođenje i samostalno učenje.
Teorijska nastava

Sadržajno-kognitivne kompetencije: francuski i frankofoni brendovi i kompanije, francuski filmovi i muzika

Jezičke kompetencije: Osnovna opšta leksika i svakodnevne fraze. Opšta poslovna terminologija i izbor terminologije iz oblasti turizma, trgovine, finansija i informatike.Obnavljanje i produbljivanje znanja iz sledećih oblasti: prezent pravilnih i nepravilnih glagola; bliska budućnost; futur; bliska prošlost; perfekt; imperfekat; kondicional prezenta; članovi; pridevi; rod i broj imenica i prideva; brojevi; lične, objekatske i relativne zamenice; struktura pitanja i upitne reči; negacija; poređenje; prilozi i predlozi. Senzibilizacija na sibžonktiv i složene rečenice.

Praktična nastava

Komunikativne kompetencije: Razvijanje jezičkih veština (slušanje, pisanje, čitanje, govor) kroz odgovarajuće aktivnosti i simulaciju situacija na sledeće teme:preduzeće, zaposlenje, poslovni pozivi, sastanci i konferencije; turistička agencija; hotel; proces proizvodnje; trgovina; diskusije razgovori i pregovori u poslovnom kontekstu; interpretacija vizuelnih podataka.

Praktičan rad: Predstavljanje ključnih stručnih pojmova ili studija slučaja koje su studenti usvojili iz ostalih predmeta koje pohađaju tokom studija na francuskom.
Tauzin, B., & Dubois, A. (2013). Objectif Express 1: Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE Paris.

Tauzin, B., & Dubois, A. (2013). Objectif Express 2: Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE Paris.

Corbeau, S., Dubois, C., & Penifornis, J. (2013). Tourisme.com. Paris : CLE International Paris.

Penifornis, J. (2016). Communication progressive du français des affaires. Paris: CLE International Paris.

Cakeljić, V. (2012). Francuski jezik u poslovanju. Beograd: Prosveta.
Interaktivna nastava. Diskusije, konverzacija, simulacija situacija. Upotreba video i audio materijala. Upotreba internet platformi Quizzlet.com i Socrative.com.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10
praktičan rad: prezentacija studije slučaja