Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ13Ф
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је проширење стручног вокабулара; усвајање сложених граматичких структура; усавршавање способности интерпретирања визуелних података (дијаграма, графикона, табела); обнављање и продубљивање претходних знања тако да студенти могу да компетентно усмено и писмено пословно комуницирају и анализирају стручне текстове уз употребу пословног речника.
Након успешно савладаног градива студенти ће бити у стању да активно и прецизно користе општу пословну терминологију као и основну стручну терминологију из области организације компаније, трговине, туризма, информатике, производње; да изражавају сопствене ставове и учествују у дискусијама користећи разноврсне језичке структуре; да интерпретирају визуелне податке са дијаграма, графикона и табела и говоре о трендовима; да напишу пословно писмо, мотивационо писмо и биографију, да уз помоћ речника, преведустручне текстове из области предмета које похађају у току студија;да користе речнике, уџбенике и интернет алате за превођење и самостално учење.
Теориjska настава

Садржајно-когнитивне компетенције: француски и франкофони брендови и компаније, француски филмови и музика

Jeзичке компетенције: Основна општа лексика и свакодневне фразе. Општа пословна терминологија и избор терминологије из области туризма, трговине, финансија и информатике.Обнављање и продубљивање знања из следећих области: презент правилних и неправилних глагола; блиска будућност; футур; блиска прошлост; перфект; имперфекат; кондиционал презента; чланови; придеви; род и број именица и придева; бројеви; личне, објекатске и релативне заменице; структура питања и упитне речи; негација; поређење; прилози и предлози. Сензибилизација на сибжонктив и сложене реченице.

Практична настава

Kомуникативне компетенције: Развијање језичких вештина (слушање, писање, читање, говор) кроз одговарајуће активности и симулацију ситуација на следеће теме:предузеће, запослење, пословни позиви, састанци и конференције; туристичка агенција; хотел; процес производње; трговина; дискусије разговори и преговори у пословном контексту; интерпретација визуелних податакa.

Практичан рад: Представљање кључних стручних појмова или студија случаја које су студенти усвојили из осталих предмета које похађају током студија на француском.
Tauzin, B., & Dubois, A. (2013). Objectif Express 1: Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE Paris.

Tauzin, B., & Dubois, A. (2013). Objectif Express 2: Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE Paris.

Corbeau, S., Dubois, C., & Penifornis, J. (2013). Tourisme.com. Paris : CLE International Paris.

Penifornis, J. (2016). Communication progressive du français des affaires. Paris: CLE International Paris.

Цакељић, В. (2012). Француски језик у пословању. Београд: Просвета.
Интерактивна настава. Дискусије, конверзација, симулација ситуација. Употреба видео и аудио материјала. Употреба интернет платформи Quizzlet.com и Socrative.com.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10
практичан рад: презентација студије случаја