Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК08
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студенти овладају разумевањем, говором, читањем и писањем, као и одговарајућом стручном пословном терминологијом са посебним фокусом на свакодневне ситуације у пословној сфери.
По завршетку семестра студент ће стећи следеће предметно-специфичне способности (компетенције): стиче знања из свих нивоа језичке структуре (фонетике, морфологије, синтаксе и семантике); развија све језичке вештине (читање, слушање, писање, говор); проширује свест о социолингивистикчким и културолошким разликама; развија стратешку компетенцију; схвата значај познавања језичког, културног и ситуационог контекста за правилан избор језичких средстава; користи основне облике писмене комуникације; користи самостално писане речнике и речнике у електронској форми; читаи тумачи бројчане записе; примењује стечено знање и даљеможе самостално да ради на усвајању језика.
Теоријска настава:
- Граматичке структуре: Презент; перфекат; модални глаголи; именице и грађење сложеница; личне и присвојне заменице; компарација придева; неодређене заменице; футур.
- Теме: Представљање и упознавање са другим људима; изглед, особине, навике и осећања људи; дом, породица и активности у слободно време; посао и пословне активности; догађаји и личности из прошлости; природно окружење; земље и градови; актуелна дешавања у текстовима за пословни немачки.
- Лексика из језика струке везана за свакодневне ситуације у пословној сфери.
- Писана и усмена комуникација (презентације, биографије, различите врсте пословних писама).
Практична настава: увежбавање граматичких структура немачког језика кроз говорне ситуације и усвајање одређеног вокабулара; развијање свих језичких активности (читање, писање, говор, разумевање писаног и слушаног текста); симулација разговора на обрађене теме из пословног живота (рад у пару или групи); анализа студија случаја.
Becker, N., & Braunert, J. Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch Max Hueber Verlag 2009
Bosch, G., Dahmen, K., & Haas, U. Schritte Plus im Beruf Max Hueber Verlag 2015
Зорица-Самарџић, И. Приручник за општи и пословни немачки језик: приручник за основне студије Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Интерактивна настава, употреба аудио и видео материјала.