Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ13Н
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Финансије и банкарство 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студенти овладају разумевањем, говором, читањем и писањем, као и одговарајућом стручном пословном терминологијом са посебним фокусом на свакодневне ситуације у пословној сфери.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетенције): стиче знања из свих нивоа језичке структуре (фонетике, морфологије, синтаксе и семантике); развија све језичке вештине (читање, слушање, писање, говор); проширује свест о социолингивистикчким и културолошким разликама; развија стратешку компетенцију; схвата значај познавања језичког, културног и ситуационог контекста за правилан избор језичких средстава; користи основне облике писмене комуникације; користи самостално писане речнике и речнике у електронској форми; читаи тумачи бројчане записе; примењује стечено знање и даљеможе самостално да ради на усвајању језика.
Теоријска настава

• Граматичке структуре: презент; перфекат; модални глаголи; именице и грађење сложеница; личне и присвојне заменице; компарација придева; неодређене заменице; футур.

• Теме: Представљање и упознавање са другим људима; изглед, особине, навике и осећања људи; дом, породица и активности у слободно време; посао и пословне активности; догађаји и личности из прошлости; природно окружење; земље и градови; актуелна дешавања у текстовима за пословни немачки.

• Лексика из језика струке везана за свакодневне ситуације у пословној сфери.

• Писана и усмена комуникација (презентације, биографије, различите врсте пословних писама).Практична настава

• Увежбавање граматичких структура немачког језика кроз говорне ситуације и усвајање одређеног вокабулара. Развијање свих језичких активности (читање, писање, говор, разумевање писаног и слушаног текста).

• Симулација разговора на обрађене теме из пословног живота (рад у пару или групи).

• Анализа студија случаја
Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co 2, Kursbuch + Arbeitsbuch. Ismaning, Deutschland: Max Hueber Verlag.

Dahmen, K. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf. Lesetexte. Aktuelle Texte aus Wirtschaft und Beruf. Ismaning, Deutschland: Max Hueber Verlag.

Becker, N., Braunert, J.& Schlenker, W. (2005). Unternehmen Deutsch Grundkurs, Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

Becker, N., & Braunert, J. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch. Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.
Интерактивна настава, употреба аудио и видео материјала.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја