Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ13Р
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је утврђивање и проширивање речника струке, развијање свих језичких вештина неопходних за успешну усмену и писмену комуникацију на руском језику у пословном окружењу.
Након завршетка студијског програма студент је способан да:

• разуме изворни говор који слуша уживо или преко медија у којем се износе ставови и аргументи о разноврсним темама из друштвеног или професионалног живота,

• детаљно разуме и критички анализира комплексне текстове, стучне чланке и упутства, формалну преписку,

• се са лакоћом споразумева и прилагођава језичке елементе саговорницима у јавном и образовном контексту,

• прецизно и детаљно представља и коментарише комплексне садржаје,

• пише лично и формално писмо за различите потребе, прилагођено култури руског језика,

• прецизно користи широк лексички и граматички репертоар, формални и неформални језички регистар и правописне норме,

• познаје елементе културе Русије,

• интерпретира и преводи разноврсне садржаје са страног на матерњи језик или обрнуто.
Теоријска настава

• Теме: Управљење временом, каријера, потражња и понуда, услуживање клијената, конкуренција, лидерство, квалитетуправљање персоналом, изложба, промене, планирање, имиџ компаније.

• Граматика: Фонетика: изговор и интонација, Морфологија и синтакса: субјекатско-предикатски односи, објекатско зависно-сложене реченице, изражавање атрибутских односа у простим и сложеним реченицама, изражавање порећења, изражавање сагласности, изражавање услова, изражавање узрочно последичних односа, изражавање времена, изражавање циља, Лексика горе наведене тематике.Практична настава:

• Симулација говорних ситуација (непредвиђене ситуације, интервју за посао, избор комерцијалне понуде, квалитет услуга, унапређивање конкурентне способности, смена руководства, квалитет услуга, формирање тима, план провођења посла, састављање плана за медије, честитање партнерима и клијентима).
Котоне, Л. В. (2014). Русский язык для делового общения (Б1), Учебное пособие. Санкт-Петербург: Златоуст.

Котоне, Л. В. (2014). Русский язык для делового общения (Б1), Рабочая тетрадь. Санкт-Петербург: Златоуст.

Лебедев, В. К. (2002). Деловая поездка в Россию, Учебное пособие. Санкт-Петербург: Златоуст.

Ласкарева, Е. Р. (2008). Чистая грамматика. Санкт-Петербург: Златоуст.

Видео и аудио материјал који прате уџбеник и образовни материјал доступан на интернету.
Интерактивна настава, самостални, групни рад и рад у пару.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: