Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST13R
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je utvrđivanje i proširivanje rečnika struke, razvijanje svih jezičkih veština neophodnih za uspešnu usmenu i pismenu komunikaciju na ruskom jeziku u poslovnom okruženju.
Nakon završetka studijskog programa student je sposoban da:

• razume izvorni govor koji sluša uživo ili preko medija u kojem se iznose stavovi i argumenti o raznovrsnim temama iz društvenog ili profesionalnog života,

• detaljno razume i kritički analizira kompleksne tekstove, stučne članke i uputstva, formalnu prepisku,

• se sa lakoćom sporazumeva i prilagođava jezičke elemente sagovornicima u javnom i obrazovnom kontekstu,

• precizno i detaljno predstavlja i komentariše kompleksne sadržaje,

• piše lično i formalno pismo za različite potrebe, prilagođeno kulturi ruskog jezika,

• precizno koristi širok leksički i gramatički repertoar, formalni i neformalni jezički registar i pravopisne norme,

• poznaje elemente kulture Rusije,

• interpretira i prevodi raznovrsne sadržaje sa stranog na maternji jezik ili obrnuto.
Teorijska nastava

• Teme: Upravljenje vremenom, karijera, potražnja i ponuda, usluživanje klijenata, konkurencija, liderstvo, kvalitetupravljanje personalom, izložba, promene, planiranje, imidž kompanije.

• Gramatika: Fonetika: izgovor i intonacija, Morfologija i sintaksa: subjekatsko-predikatski odnosi, objekatsko zavisno-složene rečenice, izražavanje atributskih odnosa u prostim i složenim rečenicama, izražavanje porećenja, izražavanje saglasnosti, izražavanje uslova, izražavanje uzročno posledičnih odnosa, izražavanje vremena, izražavanje cilja, Leksika gore navedene tematike.Praktična nastava:

• Simulacija govornih situacija (nepredviđene situacije, intervju za posao, izbor komercijalne ponude, kvalitet usluga, unapređivanje konkurentne sposobnosti, smena rukovodstva, kvalitet usluga, formiranje tima, plan provođenja posla, sastavljanje plana za medije, čestitanje partnerima i klijentima).
Kotone, L. V. (2014). Russkiй яzыk dlя delovogo obщeniя (B1), Učebnoe posobie. Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Kotone, L. V. (2014). Russkiй яzыk dlя delovogo obщeniя (B1), Rabočaя tetradь. Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Lebedev, V. K. (2002). Delovaя poezdka v Rossiю, Učebnoe posobie. Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Laskareva, E. R. (2008). Čistaя grammatika. Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Video i audio materijal koji prate udžbenik i obrazovni materijal dostupan na internetu.
Interaktivna nastava, samostalni, grupni rad i rad u paru.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: