Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ09Е
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је утврђивање постојећег знања и развијање свих језичких вештина и социолингвистичких стратегија неопходних за успешну усмену и писменукомуникацију на енглеском језику у пословном окружењу, али и ван нега.
Након завршетка студијског програма студент усвојио довољан број стручних термина и поседује граматичко и прагматичко знањеу мери која му омогућава да релативно несметано изнесе своје мишљење, да предлог, аргументује свој став, сложи се или не са саговоником; свестан је значаја говорних чинова и поседује одговарајуће семантичке формуле за њихову реализацију у довољној мери да избегне огрешење о друштвене конвенције; поседује знања која му омогућавају подробније разумевање писаних и усмених текстова из области пословања, а не само главних идеја; у стању је да са већом лакоћом и у краћем времену састави кратак имејл или пословно писмо; развио је способност нумеричког изражавања и способан је да интерпретира податке дате у облику графикона, табела и дијаграма.
Теоријска настава

Теме: Врсте и структура компаније, карактеристике различитих радних места, куповина преко интернета, предузетнички дух, пословна култура за време и ван радног времена, маркетинг, планирање и инвестирање, одлике успехног менаџера и пословног човека, конфликти на радном месту, приватни и јавни сектор, производи и услуге. Граматика: модални глаголи, садашњи и прошли прости и трајни облик глагола, сложене именице, управни говор, кондиционалне реченице, временске реченице, пасив, колокације. Говорни чинови који се јављају при размени информација, на састанцима, у дружењу ван радног места, презентацијама производа и услуга, у преговорима.Практична настава:

Анализа студија случаја

Симулација говорних ситуација
Cotton, D., Faley, D., & Kent, S., (2012).Market LeaderPre-intermediateBusiness English Course Book. UK: Pearson Longmna.

Rogers, J. (2012). Market LeaderPre-intermediateBusiness English Practice File. UK: Pearson Longmna.

Emmerson, P. (2006). Essential Business Grammar Builder.UK: Mackmillan.

Emmerson, P. (2010). Business Grammar Builder.UK: Mackmillan.

Taylor, Sh. (2012). Model Business Letters, E-mails, and Other Business Documents. FT Press.

Sweeney, S., (2004). Communicating in Business. UK: Cambridge Professional English.

Видео и аудио материјалкоји прате уџбеник и образовниг материјал доступан на интернету
Интерактивна настава, самостални и групни рад и рад у пару.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10