Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST09E
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je utvrđivanje postojećeg znanja i razvijanje svih jezičkih veština i sociolingvističkih strategija neophodnih za uspešnu usmenu i pismenukomunikaciju na engleskom jeziku u poslovnom okruženju, ali i van nega.
Nakon završetka studijskog programa student usvojio dovoljan broj stručnih termina i poseduje gramatičko i pragmatičko znanjeu meri koja mu omogućava da relativno nesmetano iznese svoje mišljenje, da predlog, argumentuje svoj stav, složi se ili ne sa sagovonikom; svestan je značaja govornih činova i poseduje odgovarajuće semantičke formule za njihovu realizaciju u dovoljnoj meri da izbegne ogrešenje o društvene konvencije; poseduje znanja koja mu omogućavaju podrobnije razumevanje pisanih i usmenih tekstova iz oblasti poslovanja, a ne samo glavnih ideja; u stanju je da sa većom lakoćom i u kraćem vremenu sastavi kratak imejl ili poslovno pismo; razvio je sposobnost numeričkog izražavanja i sposoban je da interpretira podatke date u obliku grafikona, tabela i dijagrama.
Teorijska nastava

Teme: Vrste i struktura kompanije, karakteristike različitih radnih mesta, kupovina preko interneta, preduzetnički duh, poslovna kultura za vreme i van radnog vremena, marketing, planiranje i investiranje, odlike uspehnog menadžera i poslovnog čoveka, konflikti na radnom mestu, privatni i javni sektor, proizvodi i usluge. Gramatika: modalni glagoli, sadašnji i prošli prosti i trajni oblik glagola, složene imenice, upravni govor, kondicionalne rečenice, vremenske rečenice, pasiv, kolokacije. Govorni činovi koji se javljaju pri razmeni informacija, na sastancima, u druženju van radnog mesta, prezentacijama proizvoda i usluga, u pregovorima.Praktična nastava:

Analiza studija slučaja

Simulacija govornih situacija
Cotton, D., Faley, D., & Kent, S., (2012).Market LeaderPre-intermediateBusiness English Course Book. UK: Pearson Longmna.

Rogers, J. (2012). Market LeaderPre-intermediateBusiness English Practice File. UK: Pearson Longmna.

Emmerson, P. (2006). Essential Business Grammar Builder.UK: Mackmillan.

Emmerson, P. (2010). Business Grammar Builder.UK: Mackmillan.

Taylor, Sh. (2012). Model Business Letters, E-mails, and Other Business Documents. FT Press.

Sweeney, S., (2004). Communicating in Business. UK: Cambridge Professional English.

Video i audio materijalkoji prate udžbenik i obrazovnig materijal dostupan na internetu
Interaktivna nastava, samostalni i grupni rad i rad u paru.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10