Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ09Ф
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јеовладавање једноставним реченицама и фреквентним изразима неопходним за свакодневно комуницирање у рутинским пословним ситуацијама; оспособљавање да се једноставне граматичке структуре свесно и прецизно користе; проширење основне пословне и усвајање основне стручне терминологије; унапређивање способности нумеричког изражавања; унапређивање способности студената да уз употребу речника преводе и пишу кратке текстове; да уз помоћ контекста разумеју говорнике који полако говоре; обучавање да се користе речници и интернет алати за превођење и самостално учење; проширивање знања о француској култури, туризму и економији.
Након успешно савладаног градива студенти ће бити у стању да користе једноставне реченице, изразе и општу пословну терминологијуу пословном контексту; да на једноставан начин изражавају сопствене ставове, учествују у дискусији; да са мањим грешкама користе основну стручну терминологију из области организације компаније, трговине, туризма, информатике, производње;да саставе краће пословно писмо и биографију, да уз помоћ речника, преведу и презентују једноставније стручне текстове из области предмета које похађају у току студија; да користе речнике, уџбенике и интернет алате за превођење и самостално учење.
Теориjska настава

Садржајно-когнитивне компетенције: француски брендови и компаније, француска и франкофона култура.

Jeзичке компетенције: Основна општа лексика и свакодневне фразе. Општа пословна терминологија и избор терминологије из области туризма, трговине, финансија и информатике.Обнављање и продубљивање знања из следећих области: презент правилних и неправилних глагола, блиско будуће време, перфект, кондиционал презента, чланови, предлози, придеви, род и број именица и придева, бројеви, личне заменице, структура питања и упитне речи, негација, поређење; правила изговора и писања. Сензибилизација на имперфекат, блиску прошлост, просту будућност, објекатске и релативне заменице, везнике, прилоге.

Практична настава

Kомуникативне компетенције: Развијање језичких вештина (слушање, писање, читање, говор) кроз одговарајуће активности и симулацију ситуација. Теме: представљање и упознавање са другим људима у пословном окружењу; позивање и одговарање на пословни позив; заказивање пословних састанака и конференција; куповинa и продаје;резервација хотела; основни дијалози у банци; организација пословног путовања и пословне конференције; планови за будућност, представљање компаније, производа и услуга; дискусије на тему пословних планова и активности; изражавање забране и обавезе у пословном контексту; пријава, интервју запосао, запослење.

Практичан рад: Кратко представљање кључних стручних појмова које су студенти усвојили из осталих предмета које похађају током студија на француском (нпр. SWOT анализа, маркетинг микс, итд.).
Tauzin, B., & Dubois, A. (2013). Objectif Express 1: Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE Paris .

Penifornis, J., & Oddou, M. (2012). Français.com : Débutant 2e édition. Paris: CLE International Paris.

Grégoire, M., & Kostucki, A. (2015). Grammaire progressive du français niveau débutant complet. Paris: CLE International Paris.

Laygues, A., & Coll, A. (2014). Le Français en contexte – tourisme. Paris : Maison des Langue Paris.

Clément-Rodriguez, D. (2014). ABC DELF A1. Paris : CLE International Paris.

Цакељић, В. (2012). Француски језик у пословању. Београд: Просвета.
Интерактивна настава. Дискусије, индивидуални рад, рад у пару и у групи. Презентације. Употреба видео и аудио материјала. Употреба интернет платформи Quizzlet.com и Socrative.com.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10
практичан рад: презентација