Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ09Н
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је усавршавање низа језичких знања, способности и вештина са посебним фокусом на пословање тако да студенти могу самостално да тумаче стручне текстове, да компентентно пословно комуницирају и да самостално пишу краће текстове различитих врста.
Студент стиче следеће способности (компетенције): проширује лексику општег и пословног језика; обнавља и продубљује знања из свих нивоа језичке структуре (фонетике, морфологије, синтаксе, семантике); развија све језичке вештине (читање, слушање, писање, говор); примена стеченог знања и даљи самосталан рад на усвајању језика; формира социолингвистичку и стратешку компетенцију; користи писане речнике и речнике у електронској форми; употребљава информационо-комуникационе технологије у овладавању знањима одговарајућег подручја; усваја економску стручну терминологију кроз тематске текстове и друге садржаје из предмета које студенти похађају у току студија; служи се најфреквентнијим реторичким формама које одражавају структуру мишљења у економији и пословању; изражава се нумерички; води конверзацију симулацијом неких од карактеристичних ситуација везаних за посао будућих пословних стручњака; овладава стручном терминологијом из информационих технологија у пословању, економије, финансија, менаџмента, осигурања; користи основне облике писмене комуникације у пословању.
Теоријска настава

• Граматичке структуре: личне заменице у дативу и акузативу; претерит модалних глагола; перфекат; предлози за место и разлика између датива и акузатива (Wo?, Wohin?); неправилна компарација придева; перфекат; ред речи у зависној реченици.

• Теме: Показивање предузећа и хијерархијска структура; представљање предузећа и производа; резервације хотела и уговарање термина; контакти на сајмовима; описивање и препорука производа; формулисање упита, понуда, поруџбина, рекламација и писмених одговора на поменуте; тумачење огласа за посао, писање радне биографије и пријаве за радно место.

• Лексика из језика струке везана за свакодневне ситуације у пословној сфери.

• Писана и усмена комуникација (презентације, биографије, пословна писма).

Практична настава

• Увежбавање граматичких структура немачког језика кроз говорне ситуације и усвајање одређеног вокабулара. Развијање свих језичких активности (читање, писање, говор, разумевање писаног и слушаног текста).

• Симулација разговора на обрађене теме из пословног живота (рад у пару или групи).
9. Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch.Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

10. Loibl, B. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz. Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

11. Becker, N., Braunert, J., & Schlenker, W. (2005).Unternehmen Deutsch Grundkurs. Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

12. Becker, N., & Braunert, J. (2004).Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch.Stuttgart, Deutschland: KlettVerlag.
Интерактивна настава, употреба аудио и видео материјала.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10