Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16OO114
Studijski programi
  • Primenjena informatika 2016
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je usavršavanje niza jezičkih znanja, sposobnosti i veština sa posebnim fokusom na poslovanje tako da studenti mogu samostalno da tumače stručne tekstove, da kompententno poslovno komuniciraju i da samostalno pišu kraće tekstove različitih vrsta.
Student stiče sledeće sposobnosti (kompetencije): proširuje leksiku opšteg i poslovnog jezika; obnavlja i produbljuje znanja iz svih nivoa jezičke strukture (fonetike, morfologije, sintakse, semantike); razvija sve jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje, govor); primena stečenog znanja i dalji samostalan rad na usvajanju jezika; formira sociolingvističku i stratešku kompetenciju; koristi pisane rečnike i rečnike u elektronskoj formi; upotrebljava informaciono-komunikacione tehnologije u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja; usvaja ekonomsku stručnu terminologiju kroz tematske tekstove i druge sadržaje iz predmeta koje studenti pohađaju u toku studija; služi se najfrekventnijim retoričkim formama koje odražavaju strukturu mišljenja u ekonomiji i poslovanju; izražava se numerički; vodi konverzaciju simulacijom nekih od karakterističnih situacija vezanih za posao budućih poslovnih stručnjaka; ovladava stručnom terminologijom iz informacionih tehnologija u poslovanju, ekonomije, finansija, menadžmenta, osiguranja; koristi osnovne oblike pismene komunikacije u poslovanju.
Teorijska nastava

• Gramatičke strukture: lične zamenice u dativu i akuzativu; preterit modalnih glagola; perfekat; predlozi za mesto i razlika između dativa i akuzativa (Wo?, Wohin?); nepravilna komparacija prideva; perfekat; red reči u zavisnoj rečenici.

• Teme: Pokazivanje preduzeća i hijerarhijska struktura; predstavljanje preduzeća i proizvoda; rezervacije hotela i ugovaranje termina; kontakti na sajmovima; opisivanje i preporuka proizvoda; formulisanje upita, ponuda, porudžbina, reklamacija i pismenih odgovora na pomenute; tumačenje oglasa za posao, pisanje radne biografije i prijave za radno mesto.

• Leksika iz jezika struke vezana za svakodnevne situacije u poslovnoj sferi.

• Pisana i usmena komunikacija (prezentacije, biografije, poslovna pisma).

Praktična nastava

• Uvežbavanje gramatičkih struktura nemačkog jezika kroz govorne situacije i usvajanje određenog vokabulara. Razvijanje svih jezičkih aktivnosti (čitanje, pisanje, govor, razumevanje pisanog i slušanog teksta).

• Simulacija razgovora na obrađene teme iz poslovnog života (rad u paru ili grupi).
9. Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch.Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

10. Loibl, B. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz. Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

11. Becker, N., Braunert, J., & Schlenker, W. (2005).Unternehmen Deutsch Grundkurs. Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

12. Becker, N., & Braunert, J. (2004).Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch.Stuttgart, Deutschland: KlettVerlag.
Interaktivna nastava, upotreba audio i video materijala.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10