Izaberite stranicu
Шифра предмета 16ОО114
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јеутврђивање постојећих знања иусавршавање говорног стила за вођење пословних разговора и језичких знања писаног пословног стила коресподенције на руском језику.
Након завршетка студијског програма студент ће бити способан да:

• разуме појединости у разговору, чињенице и аргументе у презентацији или предавању које слуша уживо или са аудио и видео записа,

• активно учествује у разговору или самостално говори о пословним темама,

• интерпретира и коментарише разноврсне садржаје медијске продукције, образлажући ставове и наводећи аргументе,

• пише лично или пословно писмо за различите сврхе, извештај и есеј у којима се презентују информације из различитих извора, аргументи и лични ставови,

• прецизно и адекватно употребљава већи број речи, израза, идиома, уобичајене граматичке, правописне норме и формуле учтивости,

• примењује широк репертоар стратегија (парафразирање, употребе контекста, речника, закључивање, упоређивање).
Теоријска настава

• Теме: Успех, путовања, дочек гостију, иновације, комуникације, конфликти, пријем у радни однос, покретање и врсте реклама, финансије, динамика продаје, инвестиције, нови бизнис.

• Граматика: Фонетика: изговор и интонација, Морфологија: актине и пасивне конструкције са глаголима несвршеног и свршеног вида, изражавање услова, повратни глаголи, глаголски придеви, глаголски прилози, бројеви, изражавањеколичине и поређења, изражавање просторних односа, Лексика горе наведене тематике.Практична настава:

• Симулација говорних ситуација (договарање услова сарадње, путовање у Русију, дочек партнера, закључивање уговора, проблем комуникације у предузећу, посета бизнис семинару, избор кадра, састављање бизнис плана, описивање графикона продаје, састављање писма опомене, позив за сарадњу).
Котоне, Л. В. (2014). Русский язык для делового общения (Б1), Учебное пособие. Санкт-Петербург: Златоуст.

Котоне, Л. В. (2014). Русский язык для делового общения (Б1), Рабочая тетрадь. Санкт-Петербург: Златоуст.

Милинковић, Љ. (1994). Пословна коресподенција на руском језику. Београд: Савремена администрација.

Маројевић, М. (2006). Руски пословни језик. Београд: Београдска пословна школа.

Ласкарева, Е. Р. (2008). Чистая грамматика. Санкт-Петербург: Златоуст.

Видео и аудио материјал који прате уџбеник и образовни материјал доступан на интернету.
Интерактивна настава, самостални, групни рад и рад у пару.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: