Izaberite stranicu
Шифра предмета 20ОО03фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ овог предмета је упознавање студената са основним психолошким појмовима; упознавање са основним теоријским и практичним знањима везаним за порекло, структуру и природу психичког живота човека; оспособљавање студената за практичну примену психолошког знања приликом обављања будућег позива.
Савладавањем предмета студент стиче следеће предметно специфичне - способности:
• разумевање и разликовање основних појмова психологије као науке о психичком животу човека,
• способност идентификовања и истраживања конкретних проблема, јер савладава основне научне методе,
• способност повезивања знања о различитим аспектима психичког живота човека,
• способност примене знања из психологије у одговарајућем подручју.
Теоријска настава
• Предмет, задаци и гране психологије.
• Методе и технике истраживања у психологији.
• Основне психичке појаве – психички процеси, особине и стања:
• Опажање;
• Учење, памћење и заборављање;
• Мишљење, закључивање и решавање проблема;
• Интелигенција;
• Емоције;
• Мотивација;
• Ставови и вредности.
• Личност:
• Структура, динамика и развој;
• Теорије личности.
• Промене и поремећаји друштвеног живота и понашања.

Практична настава
• Студија случаја
Рот, Н. (2010). Општа психологија. Београд: Завод за уџбенике.
Plotnik, R., & Kouyoumdjian, H. (2013). Introduction to Psychology, 10th Edition. Wadsworth, Cengage Learning.
Хрњица, С. (2005). Општа психологија са психологијом личности. Београд: Научна књига Нова.
Предавања, интерактивне вежбе (дискусија, рад у малим групама).
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 40 поена Завршни испит 60 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 60
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10