Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20OO03fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim psihološkim pojmovima; upoznavanje sa osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima vezanim za poreklo, strukturu i prirodu psihičkog života čoveka; osposobljavanje studenata za praktičnu primenu psihološkog znanja prilikom obavljanja budućeg poziva.
Savladavanjem predmeta student stiče sledeće predmetno specifične - sposobnosti:
• razumevanje i razlikovanje osnovnih pojmova psihologije kao nauke o psihičkom životu čoveka,
• sposobnost identifikovanja i istraživanja konkretnih problema, jer savladava osnovne naučne metode,
• sposobnost povezivanja znanja o različitim aspektima psihičkog života čoveka,
• sposobnost primene znanja iz psihologije u odgovarajućem području.
Teorijska nastava
• Predmet, zadaci i grane psihologije.
• Metode i tehnike istraživanja u psihologiji.
• Osnovne psihičke pojave – psihički procesi, osobine i stanja:
• Opažanje;
• Učenje, pamćenje i zaboravljanje;
• Mišljenje, zaključivanje i rešavanje problema;
• Inteligencija;
• Emocije;
• Motivacija;
• Stavovi i vrednosti.
• Ličnost:
• Struktura, dinamika i razvoj;
• Teorije ličnosti.
• Promene i poremećaji društvenog života i ponašanja.

Praktična nastava
• Studija slučaja
Rot, N. (2010). Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike.
Plotnik, R., & Kouyoumdjian, H. (2013). Introduction to Psychology, 10th Edition. Wadsworth, Cengage Learning.
Hrnjica, S. (2005). Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga Nova.
Predavanja, interaktivne vežbe (diskusija, rad u malim grupama).
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 40 poena Završni ispit 60 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 60
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10