Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК06
Студијски програми
  • Заједнички на свим студијским програмима (прва година) 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ овог предмета је упознавање студента са основним психолошким појмовима; упознавање са основним теоријским и практичним знањима везаним за порекло, структуру и природу психичког живота човека; оспособљавање студената за практичну примену психолошких знања приликом обављања будућег позива.
Савладавањем предмета студент стиче следеће предметно специфичне - способности: разумевање и разликовање основних појмова психологије као науке о психичком животу човека; способност идентификовања и истраживања конкретних проблема, јер савладава основне научне методе; способност повезивања знања о различитим аспектима психичког живота човека; способност примене знања из психологије у одговарајућем подручју.
Теоријска настава:
- Предмет, задаци и гране психологије.
- Методе и технике истраживања у психологији.
- Основне психичке појаве – психички процеси, особине и стања.
- Опажање.
- Учење, памћење и заборављање.
- Мишљење, закључивање и решавање проблема.
- Интелигенција.
- Емоције.
- Мотивација.
- Ставови и вредности.
- Личност.
- Структура, динамика и развој.
- Теорије личности.
- Промене и поремећаји друштвеног живота и понашања.
Практична настава: дискусије, студија случаја.
Вукадиновић, М. Увод у психологију Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Рот, Н. Општа психологија Завод за уџбенике 2010
Хрњица, С. Општа психологија са психологијом личности Научна књига Нова 2005
Предавања и вежбе, студије случаја, дискусије, презентација примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.