Izaberite stranicu
Шифра предмета 16ОО08
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ овог предмета је упознавање студената са основним психолошким појмовима; упознавање са основним теоријским и практичним знањима везаним за порекло, структуру и природу психичког живота човека; оспособљавање студената за практичну примену психолошког знања приликом обављања будућег позива.
Савладавањем предмета студент стиче следеће предметно специфичне - способности:

• разумевање и разликовање основних појмова психологије као науке о психичком животу човека,

• способност идентификовања и истраживања конкретних проблема, јер савладава основне научне методе,

• способност повезивања знања о различитим аспектима психичког живота човека,

• способност примене знања из психологије у одговарајућем подручју.
Теоријска настава

• Предмет, задаци и гране психологије.

• Методе и технике истраживања у психологији.

• Основне психичке појаве – психички процеси, особине и стања:

• Опажање;

• Учење, памћење и заборављање;

• Мишљење, закључивање и решавање проблема;

• Интелигенција;

• Емоције;

• Мотивација;

• Ставови и вредности.

• Личност:

• Структура, динамика и развој;

• Теорије личности.

• Промене и поремећаји друштвеног живота и понашања.Практична настава

• Студија случаја
Рот, Н. (2010). Општа психологија. Београд: Завод за уџбенике.

Plotnik, R., & Kouyoumdjian, H. (2013). Introduction to Psychology, 10th Edition. Wadsworth, Cengage Learning.

Хрњица, С. (2005). Општа психологија са психологијом личности. Београд: Научна књига Нова.
Предавања, интерактивне вежбе (дискусија, рад у малим групама).
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја