Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16OO08
Studijski programi
  • Primenjena informatika 2016
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim psihološkim pojmovima; upoznavanje sa osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima vezanim za poreklo, strukturu i prirodu psihičkog života čoveka; osposobljavanje studenata za praktičnu primenu psihološkog znanja prilikom obavljanja budućeg poziva.
Savladavanjem predmeta student stiče sledeće predmetno specifične - sposobnosti:

• razumevanje i razlikovanje osnovnih pojmova psihologije kao nauke o psihičkom životu čoveka,

• sposobnost identifikovanja i istraživanja konkretnih problema, jer savladava osnovne naučne metode,

• sposobnost povezivanja znanja o različitim aspektima psihičkog života čoveka,

• sposobnost primene znanja iz psihologije u odgovarajućem području.
Teorijska nastava

• Predmet, zadaci i grane psihologije.

• Metode i tehnike istraživanja u psihologiji.

• Osnovne psihičke pojave – psihički procesi, osobine i stanja:

• Opažanje;

• Učenje, pamćenje i zaboravljanje;

• Mišljenje, zaključivanje i rešavanje problema;

• Inteligencija;

• Emocije;

• Motivacija;

• Stavovi i vrednosti.

• Ličnost:

• Struktura, dinamika i razvoj;

• Teorije ličnosti.

• Promene i poremećaji društvenog života i ponašanja.Praktična nastava

• Studija slučaja
Rot, N. (2010). Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike.

Plotnik, R., & Kouyoumdjian, H. (2013). Introduction to Psychology, 10th Edition. Wadsworth, Cengage Learning.

Hrnjica, S. (2005). Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga Nova.
Predavanja, interaktivne vežbe (diskusija, rad u malim grupama).
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja