Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ56
Студијски програми
  • Примењена информатика
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да студентима појасни основе пакетних комуникацијских мрежа, TCP/IP умрежавање, мрежно програмирање, архитектуру пакетног свичинга, контролу загушености мреже, QoS мреже, бежичне комуникације.
Студент ће бити способан да разуме и дефинише основне појмове везане за рачунарске мреже, те да примењује и подешава основну мрежну опрему и уређаје. Такође ће моћи да разуме основне технике преноса података кроз комуникационе канале и физичке каблове, као и бежични начин преноса података.
Теоријска настава

• Настанак рачунарских мрежа, карактеристике, врсте и корисници

• Класификација мрежа према употреби

• Мрежни оперативни системи: хијерархија протокола, пројектовање слојева, услуге

• Услуге именика, именовања и Интернета

• Мрежни протоколи: слојевита архитектура. OSI и TCP/IP референтни модели

• Основи мрежног хардвера

• Примери мрежа

• Стандардизовање мрежа

• Заштита података на мрежи

• Реализовање основне рачунарске мреже

• Бежичне рачунарске мреже

• Умрежавање, концепти и примена у пракси

Практична настава

Непосредан рад у рачунарској лабораторији
Andrew S. Tanenbaum, Рачунарске мреже, Микро књига, пето издање, 2010;

James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer networking : А top-down aproach, 4'th edition, Addison-Wesley 2007.;

Бигелоw С.Ј., Рачунарске мреже, Београд, 2004.
предавања , рад у рачунарској лабораторији, презентације, дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијуми) 30 усмени испит 30
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10