Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ05фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 7
Број часова 3+2
Semestar 2
Статус предмета Обавезни
Стицање теоријско-аналитичких и примењених знања из области рачуноводства кроз упознавање основних рачуноводствених извештаја, основних евиденција (хронолошке и систематске) и законске и професионалне рачуноводствене регулативе.
Стицање способности за самостално књижење пословних (књиговодствених) промена, израчунавање финансијског резултата и састављање одговарајућих финансијских извештаја
Теоријска настава
• Биланс стања и Биланс успеха.
• Процес књижења (хронолошка и систематска евиденција).
• Прибављање финансијских средстава.
• Књиговодствено обухватање: сталне имовине, обртне имовине, процеса производње, реализације.
• Предзакључна књижења.
• Обрачун и расподела резултата.

Практична настава
• Студије случаја.
Ђорђевић, С. М., & Ђукановић, С. (2013). Финансијско рачуноводство. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.
Ђорђевић, С .М., & Закић, В. (2016). Финансијско рачуноводство. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.
Шкарић-Јовановић, К. (2015). Финансијско рачуноводство. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.
Phillips, F., Libby, R., & Libby, P. A. (2011). Fundamentals of financial accounting. New York: Mc Graw-Hil
Класична екс-катедра предавања. Изучавање на примерима (case studies), уз употребу савремених софтверских презентација из стране литературе (на енглеском језику). Анализа резултата са тестова и јавна одбрана семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30 поена Завршни испит  70 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 70
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10