Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД09
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 8
Број часова 3+3
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање теоријско-аналитичких и практичних знања из области рачуноводства, полазећи од принципа система двојног књиговодства и уважавајући законску и професионалну рачуноводствену регулативу. Циљ је и да се стекне знање о књиговодственом обухватању најзначајнијих пословних догађаја у пословним субјектима, са крајњим циљем израде сета финансијских извештаја као крајњег продукта рачуноводства.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да: препознају основне рачуноводствене исправе (документе) и препознају њихову формалну исправност; самостално прокњиже најзначајније пословне (књиговодствене) догађаје у пословним књигама; правилно утврде периодични финансијски резултат; саставе (израде) одговарајуће финансијске извештаје; припреме одговарајуће рачуноводствене информације о имовинском, финансијском и приносном положају пословног субјекта за потребе бројних корисника.
Теоријска настава:
- Појам и значај рачуноводства.
- Процес књижења (хронолошка и систематска евиденција).
- Прибављање и формирање сопственог и позајмљеног капитала.
- Књиговодствено обухватање сталне имовине.
- Књиговодствено обухватање обртне имовине, процеса производње и реализације.
- Књиговодствено обухватање расхода и прихода.
- Предзакључна књижења.
- Обрачун, расподела или покриће периодичног резултата.
Практична настава: анализа и књиговодствено обухватање пословних (књиговодствених) докумената; састављање и анализа финансијских извештаја; студије случаја; дискусије.
Закић, В., и Ђукановић, С. Финансијско рачуноводство Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2010
Ђорђевић, С., и Закић, В. Финансијско рачуноводство Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2016
Шкарић-Јовановић, К. Финансијско рачуноводство Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2015
Powers, M., & Needles, B. E. Financial accounting South-Western Cengage Learning 2012
Online предавања преко платформи (Skype, Zoom и сл.), приступ материјалима и онлајн тестови преко платформе Moodle, форум.