Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ05
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Стицање теоријско-аналитичких и примењених знања из области рачуноводства кроз упознавање основних рачуноводствених извештаја, основних евиденција (хронолошке и систематске) и законске и професионалне рачуноводствене регулативе.
Стицање способности за самостално књижење пословних (књиговодствених) промена, израчунавање финансијског резултата и састављање одговарајућих финансијских извештаја.
Теоријска настава

• Биланс стања и Биланс успеха.

• Процес књижења (хронолошка и систематска евиденција).

• Прибављање финансијских средстава.

• Књиговодствено обухватање: сталне имовине, обртне имовине, процеса производње, реализације.

• Предзакључна књижења.

• Обрачун и расподела резултата.Практична настава

• Студије случаја.
Ђорђевић, С. М., & Ђукановић, С. (2013). Финансијско рачуноводство. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.

Ђорђевић, С .М., & Закић, В. (2016). Финансијско рачуноводство. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.

Шкарић-Јовановић, К. (2015). Финансијско рачуноводство. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.

Phillips, F., Libby, R., & Libby, P. A. (2011). Fundamentals of financial accounting. New York: Mc Graw-Hil.
Класична екс-катедра предавања. Изучавање на примерима (case studies), уз употребу савремених софтверских презентација из стране литературе (на енглеском језику). Анализа резултата са тестова и јавна одбрана семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10