Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСТ09
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 6
Број часова
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање темељних теоријских и практичних знања о родно-одговорном буџетирању (РОБ). Закон о буџетском систему Републике Србије дефинише родну равноправност као један од циљева буџета. Родно одговорно буџетирање постало је законска обавеза за све буџетске кориснике, са 2024. годином као крајњим роком за пуно спровођење.
Савладавањем овог предмета студенти ће бити у стању да разумеју како у нашој заједници живе жене и мушкарци, девојчице и дечаци узимајући у обзир различите факторе, као и да приликом планирања буџетске политике, програма и мера циљано допринесу отклањању родних неједнакости у свим областима свакодневног живота.
Студенти ће бити оспособљени да самостално идентификују потребе које треба преточити у буџетску политику и мере и финансирати фискалном консоолидацијом на расходној и приходној страни буџета.
Теоријска настава
• Буџет као огледало политике.
• Родна (не)једнакост и економија.
• Род и економска политика.
• Родно одговорно буџетирање - теоријски оквир и појмови.
• Буџетирање за потребе рода - промовисање родне равноправности кроз буџет.
• Улога различитих актера у процесу родног буџетирања.
• Оквир за повезивање буџетирања са родном једнакошћу.
• Инстурменти и методе за анализу буџета, политика и процеса.
• Приступи интегрисању РОБ-а у буџетске процесе
Практична настава
Есеји, семинарски радови, студија случаја, вежбе непосредне примене и домаћи задаци.
Hadžiahmetović, А., Đurić-Kuzmanović, Т., Klatzer, Е., & Risteskа, М. (2013). Rodno odgovorno budžetiranje, Sarajevo: IKD „University press – Magistrat izdanja“.
Bamanyaki, P.A., Nathalie H. (2016). “Integrating Theory-Based Evaluation and Process Tracing in the Evaluation of Civil Society Gender Budget Initiatives.” Evaluation 22 (1): 72–90.
Costa, M. (2017). Gender Responsive Budgeting in Fragile States: The Case of Timor-Leste. Abingdon, UK: Routledge.
Khan, Z., Nalini B. (2017). Financing for Gender Equality: Realising Women’s Rights through Gender Responsive Budgeting. London: Palgrave Macmillan UK.
J. Browne (2011), “The impact of tax and benefit reforms by sex: some simple analysis”, IFS Briefing Note 118.
UK Women‘s Budget Group, Gender analysis of the changes in indirect taxes, 2010-11.
Åsa GUNNARSSON, Margit SCHRATZENSTALLER, Ulrike SPANGENBERG, 2017, Gender equality and taxation in the European Union.
Предавања и вежбе,есеји, семинарски радови, студија случаја.