Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК04
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јесте стицање специфичних знања и вештина из области руралног туризма, упознавање студената са основним појмовима, природним и друштвеним ресурсима за развој, али и праксом и моделима развоја који се примењују у земљи и свету. По завршетку процеса учења студенти ће бити у стању да препознају и разумеју све предности развоја туризма за руралне области и становништво у њима, али и могућа ограничења развоја овог посебног облика туризма.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да: дефинишу основне појмове из области руралног туризма, процене ресурсну основу за развој, препознају и сагледају предности односно користи развоја овог вида туризма за рурално становништво и појединца, али и руралну економију у целини, идентификују лимитирајуће факторе у развојном процесу, као и да предложе одговарајућу стратегију развоја.
Теоријска настава:
- Туризам и посебни облици туризма.
- Појам и значај концепта руралног туризма.
- Рурални туризам и одрживи развој.
- Модели развоја руралног туризма у Европи.
- Развој руралног туризма у Србији.
- Облици руралног туризма.
- Квалитет услуга и менаџмент квалитета у руралном туризму.
- Ефекти развоја руралног туризма.
Практична настава: анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова, решавање тестова.
Тодоровић, М., и Штетић, С. Рурални туризам Географски факултет 2009
Бошковић, Т. Рурални туризам Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из праксе, са интернета уз коришћење аудио-визуелне опреме. Презентације есеја и семинарских радова студената.