Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА29
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јесте стицање основних знања из области теорије и праксе руралног туризма. Упознати основне појмове из области руралног туризма, природне и друштвене ресурсе за развој руралног туризма, али и праксу развоја у земљи и свету. Увидети све предности развоја туризма за руралне области, али и ограничења развоја овог посебног облика туризма у руралним подручјима.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да:

• дефинишу основне појмове из области руралног туризма,

• процене ресурсну основу за развој руралног туризма,

• препознају и процене предности, односно користи развоја овог вида туризма за рурално становништво и појединца, али и руралну економију у целини,

• идентификују лимитирајуће факторе у развоју руралног туризма,

• предложе одговарајућу стратегију развоја руралног туризма.
Теоријска настава

• Туризам и посебни облици туризма.

• Значај и појам руралног туризма.

• Рурални туризам и одрживи развој.

• Развој и стање руралног туризма у Србији и свету.

• Основне детерминанте руралног развоја на нашем простору.

• Квалитет услуга у сеоском туризму.

• Менаџмент туристичке дестинације сеоског туризма.Практична настава

• Семинарски радови.

• Теренска пракса.
Штетић, С., & Тодоровић, М. (2009). Рурални туризам. Београд.

Пејановић, Р., Његован, З., & Тица, Н. (2007). Транзиција, рурални развој и аграрна политика. Београд.
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из праксе, са интернета уз коришћење аудио-визуелне опреме.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10