Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA29
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeste sticanje osnovnih znanja iz oblasti teorije i prakse ruralnog turizma. Upoznati osnovne pojmove iz oblasti ruralnog turizma, prirodne i društvene resurse za razvoj ruralnog turizma, ali i praksu razvoja u zemlji i svetu. Uvideti sve prednosti razvoja turizma za ruralne oblasti, ali i ograničenja razvoja ovog posebnog oblika turizma u ruralnim područjima.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da:

• definišu osnovne pojmove iz oblasti ruralnog turizma,

• procene resursnu osnovu za razvoj ruralnog turizma,

• prepoznaju i procene prednosti, odnosno koristi razvoja ovog vida turizma za ruralno stanovništvo i pojedinca, ali i ruralnu ekonomiju u celini,

• identifikuju limitirajuće faktore u razvoju ruralnog turizma,

• predlože odgovarajuću strategiju razvoja ruralnog turizma.
Teorijska nastava

• Turizam i posebni oblici turizma.

• Značaj i pojam ruralnog turizma.

• Ruralni turizam i održivi razvoj.

• Razvoj i stanje ruralnog turizma u Srbiji i svetu.

• Osnovne determinante ruralnog razvoja na našem prostoru.

• Kvalitet usluga u seoskom turizmu.

• Menadžment turističke destinacije seoskog turizma.Praktična nastava

• Seminarski radovi.

• Terenska praksa.
Štetić, S., & Todorović, M. (2009). Ruralni turizam. Beograd.

Pejanović, R., Njegovan, Z., & Tica, N. (2007). Tranzicija, ruralni razvoj i agrarna politika. Beograd.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza primera iz prakse, sa interneta uz korišćenje audio-vizuelne opreme.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10