Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА37
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Омогућити студентима разумевање неопходности постојања савремене тржишне логике пословања у предузећима и утицај исте на битна подручја пословне активности. Студенти треба да стекну теоријска и практична знања из свих сегмената савременог тржишног пословања, како би били у стању да планирају и имплементирају многобројне маркетинг актиивности у предузећу. Студенти се оспособљавају за самостално и тимско решавање тржишних проблема у савременим условима пословања.
Савладавањем овог предмета студенти ће стећи следеће компетенције:

• темељно познавање и разумевање тржишне оријентације предузећа,

• способност решавања конкретних тржишних проблема уз употребу савремених маркетинг метода и поступака,

• способност повезивања и примену основних знања из области менаџмента, маркетинга и психологије,

• способност праћења и примене нових тенденција у струци,

• способност развоја вештина и спремности у употреби знања у подручју турбулентног савременог тржишног пословања.
Теоријска настава

• Концепт и стратегија савременог тржишног пословања.

• Основе маркетинг концепта.

• Глобално маркетинг окружење.

• Стратегија сегментације тржишта.

• Управљање маркетинг информацијама и маркетинг истраживање.

• Специфичности потрошачког и пословног тржишта.

• Анализирање конкуренције.

• Концепт и стратегија производа.

• Стратегија формирања цена.

• Креирање, имплементација, контрола и модификовање маркетинг канала.

• Интегрисане маркетинг комуникације.

• Имплементација маркетинга у савременим условима тржишног пословања.

Практична настава

• Вежбе.

• Анализе студија случаја.

• Семинарски радови.
Јовичић, Д., & Сударов, С. (2014). Савремено тржишно пословање.Нови Сад: Алфа-граф НС.

Kotler, F., Vong, V., Sonders, DŽ., & Armstrong, G. (2007). Principi marketinga. Beograd: Mate.

Kotler, P., & Lane K. K. (2006). Marketing menadžment. Beograd: Data status.
Анализе студија случаја, дискусије, презентовање и анализе семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит  
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10