Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ30
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да укаже на значај социо културног контекста који подстиче или омета предузетничке активности, да развије код студената способност тумачења и разумевања друштвеног контекста у оквиру кога се обликује предузетничко деловање, као и да развије свест о томе да друштвенo окружење у великој мери одређује обим и вид предузетничке активности.
Разумевање друштвене структуре и процеса под чијим утицајем се обликују предузетничке активности. Анализа предузетништва на макро и микро нивоу, поређење предузетничког понашања и односа према предузетништву у различитим економским, политичким и културним системима пружа целовит увид у друштвене аспекте предузетништва, омогућава препознавање њихових предности и недостатака и усмерава ка најпожељнијем обликовању предузетничких активности.
Теоријска настава

• Историјски преглед ставова о предузетништву.

• Методолошки аспект изучавања социјалног предузетништва.

• Утицај социо културног контекста на обим и вид предузетништва.

• Предузетништво и економски развој.

• Утицај социо културног окружења на визију предузетника.

• Друштвена стратификација и друштвени статус предузетника.

• Социјални идентитет и предузетништво.

• Типови предузетника.

• Друштвени контекст и циљне групе (њихове вредности, интересовања, животни стилови...).

• Институционална подршка предузетничкој активности.

• Медији и предузетничка активност; значај друштвених мрежа запредузетничку активност.Практична настава

• Симулације различитих ситуација из домена предузетничких активности: групних интервјуа у којима ће студенти преузимати улогу модератора, посета предузећима са циљем да се студенти упознају са предностима и недостацима предузетничког деловања преко непосредног искуства самих предузетника, семинарских радова.
Swedberg, R. (2006). Načela ekonomske sociologije. Zagreb: Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Mate.

Adler, P., & Kwon, S. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review.

Милошевић, Б. (1997). Умеће рада. НовиСад: Филозофски факултет.Одабрана поглавља.
Облик наставе: предавања, индивидуални и групни семинарски радови. Посебна пажња посветиће се симулацији различитих ситуација са којима се у своме раду суочавају предузетници, као и примени brainstorm приступа који омогућава подстицање креативног решавања разноврсних проблема. Примењиваће се и анализа релевантних емпиријских истраживања представљених у виду студија случаја. Приликом реализације наставе користиће се и различита техничка помагала: видео пројектор, диктафон.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: