Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST30
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da ukaže na značaj socio kulturnog konteksta koji podstiče ili ometa preduzetničke aktivnosti, da razvije kod studenata sposobnost tumačenja i razumevanja društvenog konteksta u okviru koga se oblikuje preduzetničko delovanje, kao i da razvije svest o tome da društveno okruženje u velikoj meri određuje obim i vid preduzetničke aktivnosti.
Razumevanje društvene strukture i procesa pod čijim uticajem se oblikuju preduzetničke aktivnosti. Analiza preduzetništva na makro i mikro nivou, poređenje preduzetničkog ponašanja i odnosa prema preduzetništvu u različitim ekonomskim, političkim i kulturnim sistemima pruža celovit uvid u društvene aspekte preduzetništva, omogućava prepoznavanje njihovih prednosti i nedostataka i usmerava ka najpoželjnijem oblikovanju preduzetničkih aktivnosti.
Teorijska nastava

• Istorijski pregled stavova o preduzetništvu.

• Metodološki aspekt izučavanja socijalnog preduzetništva.

• Uticaj socio kulturnog konteksta na obim i vid preduzetništva.

• Preduzetništvo i ekonomski razvoj.

• Uticaj socio kulturnog okruženja na viziju preduzetnika.

• Društvena stratifikacija i društveni status preduzetnika.

• Socijalni identitet i preduzetništvo.

• Tipovi preduzetnika.

• Društveni kontekst i ciljne grupe (njihove vrednosti, interesovanja, životni stilovi...).

• Institucionalna podrška preduzetničkoj aktivnosti.

• Mediji i preduzetnička aktivnost; značaj društvenih mreža zapreduzetničku aktivnost.Praktična nastava

• Simulacije različitih situacija iz domena preduzetničkih aktivnosti: grupnih intervjua u kojima će studenti preuzimati ulogu moderatora, poseta preduzećima sa ciljem da se studenti upoznaju sa prednostima i nedostacima preduzetničkog delovanja preko neposrednog iskustva samih preduzetnika, seminarskih radova.
Swedberg, R. (2006). Načela ekonomske sociologije. Zagreb: Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Mate.

Adler, P., & Kwon, S. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review.

Milošević, B. (1997). Umeće rada. NoviSad: Filozofski fakultet.Odabrana poglavlja.
Oblik nastave: predavanja, individualni i grupni seminarski radovi. Posebna pažnja posvetiće se simulaciji različitih situacija sa kojima se u svome radu suočavaju preduzetnici, kao i primeni brainstorm pristupa koji omogućava podsticanje kreativnog rešavanja raznovrsnih problema. Primenjivaće se i analiza relevantnih empirijskih istraživanja predstavljenih u vidu studija slučaja. Prilikom realizacije nastave koristiće se i različita tehnička pomagala: video projektor, diktafon.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: