Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК07
Студијски програми
  • Заједнички на свим студијским програмима (прва година) 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Образовни циљ предмета је да упозна студенте са основним социолошким појмовима и међуутицајима који се уочавају између економске сфере и осталих сегмената друштвеног контекста. С обзиром на то да социологија представља најопштију друштвену науку, савладавањем предвиђеног градива студенти треба да прошире свој речник и да се упознају са значењем термина са којима ће се сусретати на свом радном месту. Предвиђен наставни програм треба да обогати опште знање студената и омогући им квалитетнију комуникацију.
По завршетку овог циклуса учења студент ће бити у стању да разуме друштвене детерминанте економских активности. Његово опште образовање постаје шире што му омогућава целовит увид у професију за коју се школује, потпуније разумевање економских процеса, њихових узрока и последица, избор најрелевантнијих путева и средстава за превазилажење уочених проблема и унапређење постојећих активности.
Теоријска настава:
- Задаци социологије и функције социолошког сазнања.
- Однос социологије према другим друштвеним наукама, с посебним освртом на економију.
- Метод социологије.
- Структура друштвеног деловања (актери, потребе, интереси, предмети и средства, вредности, норме, статуси, улоге).
- Друштвене групе (породица, насеље, етничке заједнице, професије...).
- Подела рада.
- Различити модели анализе вертикалне структуре друштва (класно-конфликтни, стратификацијски, елитистички модел).
- Друштвена покретљивост.
- Појам и врсте друштвених институција и организација, с нагласком на привредне установе и организације.
- Друштвени аспекти пословне етике.
- Друштвене промене, друштвени развој и друштвени раст.
Практична настава: путем реализације семинарских радова и симулације различитих ситуација, у складу с одабраном студијском групом, код студената ће се развити способност разумевања и решавања проблема са којима се могу суочити на свом будућем радном месту, а који проистичу из особености социокултурног контекста.
Вуксановић, Г. Социологија Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Гиденс, Е. Социологија Економски факултет Универзитета у Београду 2006
Облик наставе: предавања, индивидуални и групни семинарски радови. У току теоријске и практичне наставе подстицаће се дијалог и организовати симулација ситуација са којима ће се студенти суочавати у свакодневном раду. Приликом реализовања наставе користиће се различита аудиовизуелна техничка средства.