Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17OO02
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim sociološkim pojmovima i međuuticajima koji se uočavaju između ekonomske sfere i ostalih segmenata društvenog konteksta.
Upoznajući se sa društvenim determinantama ekonomskih aktivnosti, opšte obrazovanje studenata postaje šire što im omogućava celovit uvid u profesiju za koju se školuju, potpunije razumevanje ekonomskih procesa, njihovih uzroka i posledica, izbor najrelevantnijih puteva i sredstava za prevazilaženje uočenih problema i unapređenje postojećih aktivnosti.
Teorijska nastava

U okviru predloženog predmeta obradiće se sledeće nastavne jedinice: zadaci sociologije i funkcije sociološkog saznanja; metod sociologije; odnos sociologije i socioloških disciplina prema drugim društvenim naukama, s posebnim osvrtom na ekonomiju; struktura društvenog delovanja (akteri, potrebe, interesi, predmeti i sredstva, vrednosti, norme, statusi, uloge); društvo i kultura (jezik i simbolička komunikacija, mit, magija, religija, ideologija, društvena pravila - običaji, moral, pravo, umetnost); društvene grupe (porodica, naselje, etničke zajednice, profesije...); svojina i moć–osnova društvene nejednakosti; različiti modeli analize vertikalne strukture društva (klasno-konfliktni, stratifikacijski, elitistički model); društvena pokretljivost; pojam i vrste društvenih institucija i organizacija, s naglaskom na privredne ustanove i organizacije; društveni aspekti poslovne etike; društvene promene, društveni razvoj i društveni rast.Praktična nastava

Putem realizacije seminarskih radova i simulacije različitih situacija, u skladu sa odabranom studijskom grupom, kod studenata će se razviti sposobnost razumevanja i rešavanja problema sa kojima se mogu suočiti na svom budućem radnom mestu, akojiproističuizosobenostisociokulturnogkonteksta.
Haralambos, M., & Holborn, M. (2002). Sociologija (teme i perspektive). Zagreb: Golden Marketing.

Giddens, A. (2009). Introduction to Sociology. W.W. Norton & Co Inc.

Marjanović, M., & Markov, S. (2007). Osnovi sociologije. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – PMF.
Oblik nastave: predavanja, individualni i grupni seminarski radovi. U toku teorijske i praktične nastave podsticaće se dijalog i organizovati simulacija situacija sa kojima će se studenti suočavati u svakodnevnom radu. Prilikom realizovanja nastave koristiće se različita tehnička pomagala: grafoskop, video projektor, diktafon itd.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja