Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ОО02
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Туризам и хотелијерство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да упозна студенте са основним социолошким појмовима и међуутицајима који се уочавају између економске сфере и осталих сегмената друштвеног контекста.
Упознајући се са друштвеним детерминантама економских активности, опште образовање студената постаје шире што им омогућава целовит увид у професију за коју се школују, потпуније разумевање економских процеса, њихових узрока и последица, избор најрелевантнијих путева и средстава за превазилажење уочених проблема и унапређење постојећих активности.
Теоријска настава

У оквиру предложеног предмета обрадиће се следеће наставне јединице: задаци социологије и функције социолошког сазнања; метод социологије; однос социологије и социолошких дисциплина према другим друштвеним наукама, с посебним освртом на економију; структура друштвеног деловања (актери, потребе, интереси, предмети и средства, вредности, норме, статуси, улоге); друштво и култура (језик и симболичка комуникација, мит, магија, религија, идеологија, друштвена правила - обичаји, морал, право, уметност); друштвене групе (породица, насеље, етничке заједнице, професије...); својина и моћ–основа друштвене неједнакости; различити модели анализе вертикалне структуре друштва (класно-конфликтни, стратификацијски, елитистички модел); друштвена покретљивост; појам и врсте друштвених институција и организација, с нагласком на привредне установе и организације; друштвени аспекти пословне етике; друштвене промене, друштвени развој и друштвени раст.Практична настава

Путем реализације семинарских радова и симулације различитих ситуација, у складу са одабраном студијском групом, код студената ће се развити способност разумевања и решавања проблема са којима се могу суочити на свом будућем радном месту, акојипроистичуизособеностисоциокултурногконтекста.
Haralambos, M., & Holborn, M. (2002). Sociologija (teme i perspektive). Zagreb: Golden Marketing.

Giddens, A. (2009). Introduction to Sociology. W.W. Norton & Co Inc.

Марјановић, М., & Марков, С. (2007). Основи социологије. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду – ПМФ.
Облик наставе: предавања, индивидуални и групни семинарски радови. У току теоријске и практичне наставе подстицаће се дијалог и организовати симулација ситуација са којима ће се студенти суочавати у свакодневном раду. Приликом реализовања наставе користиће се различита техничка помагала: графоскоп, видео пројектор, диктафон итд.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијуми) 20 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја