Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА85
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Припрема студената за самостални рад и учешће у тимовима који се баве развојем савремених пословних софтверских система у складу са актуелним трендовима у овој области.
Стицање интерперсоналних вештина у раду са корисницима, члановима тима, и другим учесницима у развоју софтвера, његовом развију и одржавању, као и вештина у интеграцији база података и њиховим концептима повезаним у процесу развоја система..
Теоријска настава

• Методе и технике пројектовања и развоја савремених пословних софтверских система

• Примена стандарда за управљање пројектима

• Коришћење алата за моделирање софтвера у складу са струкзурним и објектно-оријентисаним приступпм

• Креирање системских захтева

• Моделовање логике процеса и података

• Структурна и објектно оријентисана анализа и дизајн

• Релациони и објектно оријентисани модели података

• Руковање подацима

• Физичка дизајн и употребљивост

• Тестирање, увођење и одржавање софтвера

• Реинжењеринг софтвера

Практична настава

Упознавање са могућностима и непосредно руковање са актуелним алатима за аутоматизовани развој пословног софтвера.
Sommerville I.: Software Engineering, 9th Edition, Addison-Wesley, 2010.

Braude E.J. Bernstein M.E. Software Engineering: An Object-Oriented Pespective, Wiley& Sons, 2010.

Јошанов Б., Тумбас П. Софтверски инжењеринг, Висока пословна школа струковних студија Нови Сад, 2008.
• предавања • рад у рачунарској лабораторији • презентације студија случаја • дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит  45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10