Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 10
Broj časova
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Izradom specijalističkog rada studenti treba da dokažu da su nakon položenih nastavnih predmeta u okviru specijalističkog studijskog programa Menadžment, stekli funkcionalna znanja koja su neophodna za kvalitetno rešavanje poslovnih problema iz te oblasti. Cilj je da studenti pismenim i usmenim putem dokažu da su savladali osnove kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, da su stekli ciljevima programa predviđena znanja, kao i da su savladali metode i tehnike koje su neophodne da samostalno i analitički donose optimalne poslovne odluke u oblasti menadžmenta.
Izradom specijalističkog rada, studenti treba da dokažu da su nakon položenih nastavnih predmeta stekli osnovna funkcionalna znanja iz oblasti menadžmenta. Polaganjem završnog ispita studenti treba da pokažu da su kompetentni za generisanje adekvatnih informacija i njihovo integrisanje u cilju donošenja kvalitetnih predloga za rešavanje praktičnih problema iz oblasti menadžmenta.
Nakon polaganja svih ispita predviđenih specijalističkim studijskim programom, studenti imaju obavezu izrade i polaganja specijalističkog rada. Tokom trajanja specijalističkih studija, studenti nakon dogovora sa nastavnikom Škole (mentorom), biraju temu specijalističkog rada. Izabrana tema mora da ima konkretan značaj za obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta. Polaganje specijalističkog rada je javno i obuhvata izradu i odbranu rada pred Komisijom od tri člana (mentor, predsednik i član). U toku odbrane kandidat izlaže pisani deo rada, koji treba da sadrži teorijsko-stručnu analizu i/ili predlog rešenja nekog praktičnog problema koji je vezan za obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta. Posle usmenog izlaganja, kandidat odgovara na pitanja članova Komisije. Nakon završene odbrane Komisija utvrđuje ocenu i saopštava je kandidatu.
Diskusija odabranih tema, analize studija slučaja.
Ocena  (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena 50 Završni ispit Poena 50
aktivnost u toku izrade rada 50 usmeni ispit 50