Izaberite stranicu
Шифра предмета
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 10
Број часова
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Израдом специјалистичког рада студенти треба да докажу да су након положених наставних предмета у оквиру специјалистичког студијског програма Менаџмент, стекли функционална знања која су неопходна за квалитетно решавање пословних проблема из те области. Циљ је да студенти писменим и усменим путем докажу да су савладали основе квалитативног и квантитативног истраживања, да су стекли циљевима програма предвиђена знања, као и да су савладали методе и технике које су неопходне да самостално и аналитички доносе оптималне пословне одлуке у области менаџмента.
Израдом специјалистичког рада, студенти треба да докажу да су након положених наставних предмета стекли основна функционална знања из области менаџмента. Полагањем завршног испита студенти треба да покажу да су компетентни за генерисање адекватних информација и њихово интегрисање у циљу доношења квалитетних предлога за решавање практичних проблема из области менаџмента.
Након полагања свих испита предвиђених специјалистичким студијским програмом, студенти имају обавезу израде и полагања специјалистичког рада. Током трајања специјалистичких студија, студенти након договора са наставником Школе (мeнтором), бирају тему специјалистичког рада. Изабрана тема мора да има конкретан значај за обављање послова из области менаџмента. Полагање специјалистичког рада је јавно и обухвата израду и одбрану рада пред Комисијом од три члана (ментор, председник и члан). У току одбране кандидат излаже писани део рада, који треба да садржи теоријско-стручну анализу и/или предлог решења неког практичног проблема који је везан за обављање послова из области менаџмента. После усменог излагања, кандидат одговара на питања чланова Комисије. Након завршене одбране Комисија утврђује оцену и саопштава је кандидату.
Дискусија одабраних тема, анализе студија случаја.
Оцена  (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит Поена 50
активност у току израде рада 50 усмени испит 50