Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК19
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
ESPB 8
Број часова 4+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета се односи на упознавање студената са специфичностима спољнотрговинског пословања и односом међународне трговине и спољне трговине. Поред тога, циљ предмета је и едуковање студената о различитостима међу учесницима у спољнотрговинским трансакцијама, облицима спољнотрговинске политике и специфичностима извозног и увозног посла. Посебна пажња се посвећује и транспортној документацији, инструментима спољнотрговинске политике, као и инструментима међународног платног промета.
Након реализације наставних и осталих активности и савладавања градива, студенти ће путем прегледа низа теорија међународне трговине схватити разлику између међународне и спољне трговине, затим ће спознати специфичности страног директног инвестирања и транснационалних компанија, као значајних учесника у спољнотрговинским трансакцијама. Поред тога, студенти ће бити у могућности да објасне особености посредних и непосредних учесника у спољнотрговинским трансакцијама, карактеристике спољнотрговинске мреже и спољнотрговинске политике једне земље уз наглашавање специфичности плаћања спољнотрговинских трансакција и различитости међу инструментима међународног платног промета. Студенти ће разумети и суштину директних и индиректних увозних и извозних трансакција, затим процедуру посла међународне шпедиције, као и значај улоге заступника и дистрибутера у спољнотрговинском пословању, упознаће се са процедуром реализације увозног и извозног комисионог посла.
Теоријска настава:
- Међународна трговина и спољна трговина: односи и повезаност.
- Класичне, неокласичне и савремене теорије међународне трговине и теорије о страним директним инвестицијама.
- Транснационалне компаније у спољној трговини.
- Посредни и непосредни учесници у спољнотрговинском послу.
- Спољнотрговинска политика и спољнотрговинска мрежа.
- Инструменти спољнотрговинске политике (робни режими, извозни подстицаји и царине).
- Транспортна документација у спољнотрговинским трансакцијама.
- Међународна шпедиција.
- Заступници и дистрибутери у спољнотрговинском послу.
- Преносиви и непреносиви ризици у спољнотрговинском пословању и осигурање од ризика.
- Специфичности плаћања спољнотрговинских трансакција и инструменти међународног платног промет.
- Директни и индиректни извозни посао: специфичности и процедуре.
- Директни и индиректни увозни посао: специфичности и процедуре.
- Карактеристике комисионог пословања: извозни и увозни комисион.
- Спољнотрговински споразуми и споразуми о слободној трговини.
Практична настава: израда студија случаја, решавање тестова, учешће у онлине квизовима и анализа практичних, тематских ситуација.
Козомара, Ј. Основе међународног пословања: спољнотрговинске робне трансакције Економски факултет Универзитета у Београду 2012
Бјелић, П. Међународна трговина: теорија, пословање, политика Центар за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду 2018
Krugman, P. R., & Obstfeld, M. Međunarodna ekonomija: teorija i politika Data Status 2009
Durán Lima, J. E., Alvarez, M., & Cracau, D. Manual on foreign trade and trade policy: Basics, classifications and indicators of trade patterns and trade dynamics United Nations 2016
Gstohl, S. & De Bievre, D. The trade policy of the European Union Palgrave, McMillan 2018
Sherlock, J., & Reuvid, J. The handbook of international trade: a guide to the principles and practice of export GMB Publishing Ltd 2008
Ex catedra предавања и вежбе уз активно учешће студената у наставном процесу; презентација студија случаја од стране студената; решавање тестова; анализа и обрада практичних, тематских ситуација; организовање онлине квизова; интерактиван рад у форми дискусија и изношења индивидуалних ставова и независних закључака о одређеним темама уз подстицање креативности, иновативности, тимског рада и развоја критичког мишљења студената.