Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTRK19
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2024
ESPB 8
Broj časova 4+3
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta se odnosi na upoznavanje studenata sa specifičnostima spoljnotrgovinskog poslovanja i odnosom međunarodne trgovine i spoljne trgovine. Pored toga, cilj predmeta je i edukovanje studenata o različitostima među učesnicima u spoljnotrgovinskim transakcijama, oblicima spoljnotrgovinske politike i specifičnostima izvoznog i uvoznog posla. Posebna pažnja se posvećuje i transportnoj dokumentaciji, instrumentima spoljnotrgovinske politike, kao i instrumentima međunarodnog platnog prometa.
Nakon realizacije nastavnih i ostalih aktivnosti i savladavanja gradiva, studenti će putem pregleda niza teorija međunarodne trgovine shvatiti razliku između međunarodne i spoljne trgovine, zatim će spoznati specifičnosti stranog direktnog investiranja i transnacionalnih kompanija, kao značajnih učesnika u spoljnotrgovinskim transakcijama. Pored toga, studenti će biti u mogućnosti da objasne osobenosti posrednih i neposrednih učesnika u spoljnotrgovinskim transakcijama, karakteristike spoljnotrgovinske mreže i spoljnotrgovinske politike jedne zemlje uz naglašavanje specifičnosti plaćanja spoljnotrgovinskih transakcija i različitosti među instrumentima međunarodnog platnog prometa. Studenti će razumeti i suštinu direktnih i indirektnih uvoznih i izvoznih transakcija, zatim proceduru posla međunarodne špedicije, kao i značaj uloge zastupnika i distributera u spoljnotrgovinskom poslovanju, upoznaće se sa procedurom realizacije uvoznog i izvoznog komisionog posla.
Teorijska nastava:
- Međunarodna trgovina i spoljna trgovina: odnosi i povezanost.
- Klasične, neoklasične i savremene teorije međunarodne trgovine i teorije o stranim direktnim investicijama.
- Transnacionalne kompanije u spoljnoj trgovini.
- Posredni i neposredni učesnici u spoljnotrgovinskom poslu.
- Spoljnotrgovinska politika i spoljnotrgovinska mreža.
- Instrumenti spoljnotrgovinske politike (robni režimi, izvozni podsticaji i carine).
- Transportna dokumentacija u spoljnotrgovinskim transakcijama.
- Međunarodna špedicija.
- Zastupnici i distributeri u spoljnotrgovinskom poslu.
- Prenosivi i neprenosivi rizici u spoljnotrgovinskom poslovanju i osiguranje od rizika.
- Specifičnosti plaćanja spoljnotrgovinskih transakcija i instrumenti međunarodnog platnog promet.
- Direktni i indirektni izvozni posao: specifičnosti i procedure.
- Direktni i indirektni uvozni posao: specifičnosti i procedure.
- Karakteristike komisionog poslovanja: izvozni i uvozni komision.
- Spoljnotrgovinski sporazumi i sporazumi o slobodnoj trgovini.
Praktična nastava: izrada studija slučaja, rešavanje testova, učešće u online kvizovima i analiza praktičnih, tematskih situacija.
Kozomara, J. Osnove međunarodnog poslovanja: spoljnotrgovinske robne transakcije Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2012
Bjelić, P. Međunarodna trgovina: teorija, poslovanje, politika Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2018
Krugman, P. R., & Obstfeld, M. Međunarodna ekonomija: teorija i politika Data Status 2009
Durán Lima, J. E., Alvarez, M., & Cracau, D. Manual on foreign trade and trade policy: Basics, classifications and indicators of trade patterns and trade dynamics United Nations 2016
Gstohl, S. & De Bievre, D. The trade policy of the European Union Palgrave, McMillan 2018
Sherlock, J., & Reuvid, J. The handbook of international trade: a guide to the principles and practice of export GMB Publishing Ltd 2008
Ex catedra predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata u nastavnom procesu; prezentacija studija slučaja od strane studenata; rešavanje testova; analiza i obrada praktičnih, tematskih situacija; organizovanje online kvizova; interaktivan rad u formi diskusija i iznošenja individualnih stavova i nezavisnih zaključaka o određenim temama uz podsticanje kreativnosti, inovativnosti, timskog rada i razvoja kritičkog mišljenja studenata.