Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА20
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Предмет Спољнотрговинско пословање има за циљ стицање теоријско-аналитичког и практичног знања из области спољнотрговинског пословања, ради успешног обављања првенствено спољнотрговинских робних трансакција, које се одвијају између учесника који су резиденти различитих земаља. Овде је реч о пословним трансакцијама између фирми, у чијој су основи спољнотрговински послови веће или мање сложености. Добро познавање спољнотрговинског посла представља један од фактора конкурентности извоза, тако што убрзава и олакшаваодвијање спољне трговине.

Спољна трговина одвија се кроз два основна облика послова: редовне (просте) спољнотрговинске послове и сложене спољнотрговинске послове. Спољна трговина обухвата трговину робом и услугама, трговину правима на интелектуалну својину и трговину која се обавља посредством инвестиција које утичу на спољну трговину земље. Сваки од поменутих облика трговине изучава се на предмету, с тим што је акценат при изучавању технологије спољнотрговинског посла на спољнотрговинским операцијама које прате посао редовног извоза и увоза робе као и неких сложених послова који су најзаступљенији у савременој трговинској пракси.
Предметје усмеренка оспособљавању студената заобављање трансакција у спољнотрговинским фирмама учесницама у спољној трговини. Студенти ће моћи да примењују стечено знањео специфичностима спољнотрговинских послова, функционисању и правилима међународних трговинских институција исавладавају базичне принципе преговарања и начин заштите интереса, како увозника, тако и извозника у спољнотрговинском послу. Студенти ће моћи да користе знање о свим познатим облицима сложених спољнотрговинских послова са тежиштем на оним облицима послова који су у спољнотрговинској пракси најзаступљенији. И најзад, пратећи развој интернет пословања, студенти стичу способност за применом електронске трговине у спољној трговини. Као резултат, студенти ће бити оспособљени за конкретно обављањеспољнотрговинских послова (посебно извоз, увоз, кооперација,дорада, транзит, реекспорт, трансфер технологије, директна улагања капитала, спољнотрговинска плаћања и др.)
Теоријска настава

Специфичности спољнотрговинског посла; документа у спољнотрговинском послу; улога међународних шпедитера; правила за тумачење међународних трговинских термина (INCOTERMS); Светска трговинска организација и спољнотрговинске фирме; царинска документа, царинске дажбине, обрачун; уговор о међународној купопродаји; царинска тарифа и царински поступци; осигурање робе у међународном транспорту; улога пословних банака и инструменти плаћања у спољној трговини, дознака и чек; осигурање од ризика неизвршења уговорених обавеза странака посредством банкарских гаранција; врсте спољнотрговинских послова; цена из извозне понуде; врсте извозних цена (фиксна, клизна); дампиншка цена; преговарање у спољнотрговинском послу; извозни посао; увозни посао; међународна дугорочна производна кооперација; међународне концесије; везани послови у међународној трговини; међународна монтажна производња; међународна купопродаја лиценци; послови реекспорта; заједничка улагања; слободне експортне производне зоне (слободне зоне); електронска технологија и спољнотрговински послови.

Практична настава

Студије случаја, вежбе, семинарски радови
Симић, Ј. & Ђурић, Д. (2012). Међународно пословање-технике и облици. Нови Сад: Алфа граф.

Козомара, Ј. (2012). Основе међународног пословања – Спољнотрговинске робне трансакције. Београд: Економски факултети Институт за међународну политику и привреду.

Hill, C. W . L. (2010). International business, 7th Editioн. McGraw-Hill Irwin International Edition.
Предавања, интерактивне вежбе, тимски рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит  
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10