Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA20
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2017
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Predmet Spoljnotrgovinsko poslovanje ima za cilj sticanje teorijsko-analitičkog i praktičnog znanja iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, radi uspešnog obavljanja prvenstveno spoljnotrgovinskih robnih transakcija, koje se odvijaju između učesnika koji su rezidenti različitih zemalja. Ovde je reč o poslovnim transakcijama između firmi, u čijoj su osnovi spoljnotrgovinski poslovi veće ili manje složenosti. Dobro poznavanje spoljnotrgovinskog posla predstavlja jedan od faktora konkurentnosti izvoza, tako što ubrzava i olakšavaodvijanje spoljne trgovine.

Spoljna trgovina odvija se kroz dva osnovna oblika poslova: redovne (proste) spoljnotrgovinske poslove i složene spoljnotrgovinske poslove. Spoljna trgovina obuhvata trgovinu robom i uslugama, trgovinu pravima na intelektualnu svojinu i trgovinu koja se obavlja posredstvom investicija koje utiču na spoljnu trgovinu zemlje. Svaki od pomenutih oblika trgovine izučava se na predmetu, s tim što je akcenat pri izučavanju tehnologije spoljnotrgovinskog posla na spoljnotrgovinskim operacijama koje prate posao redovnog izvoza i uvoza robe kao i nekih složenih poslova koji su najzastupljeniji u savremenoj trgovinskoj praksi.
Predmetje usmerenka osposobljavanju studenata zaobavljanje transakcija u spoljnotrgovinskim firmama učesnicama u spoljnoj trgovini. Studenti će moći da primenjuju stečeno znanjeo specifičnostima spoljnotrgovinskih poslova, funkcionisanju i pravilima međunarodnih trgovinskih institucija isavladavaju bazične principe pregovaranja i način zaštite interesa, kako uvoznika, tako i izvoznika u spoljnotrgovinskom poslu. Studenti će moći da koriste znanje o svim poznatim oblicima složenih spoljnotrgovinskih poslova sa težištem na onim oblicima poslova koji su u spoljnotrgovinskoj praksi najzastupljeniji. I najzad, prateći razvoj internet poslovanja, studenti stiču sposobnost za primenom elektronske trgovine u spoljnoj trgovini. Kao rezultat, studenti će biti osposobljeni za konkretno obavljanjespoljnotrgovinskih poslova (posebno izvoz, uvoz, kooperacija,dorada, tranzit, reeksport, transfer tehnologije, direktna ulaganja kapitala, spoljnotrgovinska plaćanja i dr.)
Teorijska nastava

Specifičnosti spoljnotrgovinskog posla; dokumenta u spoljnotrgovinskom poslu; uloga međunarodnih špeditera; pravila za tumačenje međunarodnih trgovinskih termina (INCOTERMS); Svetska trgovinska organizacija i spoljnotrgovinske firme; carinska dokumenta, carinske dažbine, obračun; ugovor o međunarodnoj kupoprodaji; carinska tarifa i carinski postupci; osiguranje robe u međunarodnom transportu; uloga poslovnih banaka i instrumenti plaćanja u spoljnoj trgovini, doznaka i ček; osiguranje od rizika neizvršenja ugovorenih obaveza stranaka posredstvom bankarskih garancija; vrste spoljnotrgovinskih poslova; cena iz izvozne ponude; vrste izvoznih cena (fiksna, klizna); dampinška cena; pregovaranje u spoljnotrgovinskom poslu; izvozni posao; uvozni posao; međunarodna dugoročna proizvodna kooperacija; međunarodne koncesije; vezani poslovi u međunarodnoj trgovini; međunarodna montažna proizvodnja; međunarodna kupoprodaja licenci; poslovi reeksporta; zajednička ulaganja; slobodne eksportne proizvodne zone (slobodne zone); elektronska tehnologija i spoljnotrgovinski poslovi.

Praktična nastava

Studije slučaja, vežbe, seminarski radovi
Simić, J. & Đurić, D. (2012). Međunarodno poslovanje-tehnike i oblici. Novi Sad: Alfa graf.

Kozomara, J. (2012). Osnove međunarodnog poslovanja – Spoljnotrgovinske robne transakcije. Beograd: Ekonomski fakulteti Institut za međunarodnu politiku i privredu.

Hill, C. W . L. (2010). International business, 7th Edition. McGraw-Hill Irwin International Edition.
Predavanja, interaktivne vežbe, timski rad.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit  
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10