Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA31
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeste da omogući studentima sticanje znanja i razumevanje suštine teorije i prakse razvoja sportsko-rekreativnog turizma, kao selektivnog oblika turizma koji poslednjih godina doživljava ekspanziju na svetskom turističkom tržištu. Studenti će dobiti nova saznanja o menadžerskim aspektima funkcionisanja i eksploatacije sportskih resursa u turističke svrhe i upoznaće se sa planiranjem, organizovanjem i korišćenjem prirodnih i antropogenih sportskih resursa, u cilju razvoja sportsko-rekreativnog turizma.
Savladavanjem predmeta studenti će biti u stanju da planiraju, organizuju i izvrše realizaciju programskih sadržaja sportsko-rekreativnog turizma na nivou turističke destinacije i demonstriraju rešavanje konkretnih problema upravljanja u preduzećima koja se bave ponudom sporstkih resursa na turističkom tržištu. Uspostavljanjem veze između teorije i prakse, studenti razvijaju veštinu upotrebe kritičkog mišljenja u svim fazama upravljanja sportsko-rekreativnim turizmom, kao i planiranja daljeg razvoja i afirmacije ovog oblika turizma na određenim područjima.Takođe, studenti će usvojiti potrebno znanje i informacije o značaju i uticaju ovog turističkog proizvoda u razvoju ekonomije i celokupne privrede prostora naše zemlje, te će na taj način uz primenu ranije stečenog znanja, doneti konkretne zaključke i mere za bolje plasiranje destinacije sportskog turizma na inostrano turističko tržište.
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

• Pojam, značaj i uloga sportskog turizma.

• Istorijat razvoja sportsko-rekreativnog turizma.

• Sport i turizam.

• Sportski turizam i rekreacija.

• Selektivni sportovi-opšte karakteristike.

• Perspektiverazvoja sportsko-rekreativnog turizma.

• Prirodni resursi u sportskom turizmu.

• Antropogeni(izgrađeni) resursi u sportskom turizmu.

• Ljudski resursi u sportskom turizmu.

• Uloga sportskih događaja u razvoju turizma.

• Upravljanje sportsko-rekreativnim turizmom.

• Ekonomski efekti sportsko-rekreativnog turizma u svetu i Srbiji.

Praktična nastava

• Vežbe.

• Studije slučaja.

• Seminarski radovi.

• Terenska praksa.
Bartoluci, M., & Čavlek, N. (2007). Turizam i sport – razvojni aspekti. Zagreb: Školska knjiga.

Higham, J. i dr. (2009). Sport and Tourism: Globalization, mobility and Identity. Amsterdam: Elsevier.

Plavša, J. (2007). Sportsko-rekreativni turizam, Skripta. Novi Sad: PMF.

Nešić, M. (2006). Resursi u sportu. Logos: Bačka Palanka.

Subotić, D. (2005). Principi menadžmenta u sportu i rekreaciji. Centar za istraživanje, obuku i razvoj ljudskih resursa, Beograd.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza primera iz prakse, sa interneta uz korišćenje audiovizuelne opreme.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze  55 poena Završni ispit  45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10