Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ16
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Оспособљавање студената да разумеју функционисање агро комплекса као и да буду менаџери у агробизнису. Овладавање основним елементима економике аграра који произилазе из економске теорије са акцентом примене у модерном аграру.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Агроекономија, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу основне појмове из домена пољопривреде, њене специфичности и економске теорије у модерном агробизнису,
• објасне повезаност макро-микро проблематике са циљем постизања прехрамбене сигурности,
• користе информације из домена формирања цена, субвенција, маркетинга и менаџмента агро комплекса, који су значајни за развој целокупне привреде Србије,
• дефинишу појам и циљеве аграрне политике и образлажу разлоге за државну интервенцију у пољопривреди, као и да наброје врсте и облике аграрне политике,
• анализирају позицију и значај аграра и руралне економије у међународним интеграцијама,
• прикупљају, користе, распоређују (не)ограничене ресурсе, као и да предвиђају, планирају, организују, воде кадровску политику, руководе и врше контролу у агробизнису у условима динамичких промена макро окружења.
Теоријска настава
• Уводна разматрања.
• Пољопривреда и привредни развој.
• Различити модели трансформације пољопривреде од традиционалне у модерну.
• Пољопривредна газдинства и рурални развој.
• Управљање агропривредом.
• Аграрна политика и њен утицај на могућности ограничења пољопривредне производње.
• Менаџмент у пољопривреди.
• Маркетинг у пољопривреди.

Практична настава
• Анализе студија случаја.
Божић, Д., Богданов, Н., & Шеварлић, М. (2011). Економика пољопривреде. Београд: Пољопривредни факутет.
Влаховић, Б. (2011). Тржиште и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа. Нови Сад: Пољопривредни факултет.
Закић, З., & Стојановић, Ж. (2008). Економика аграра. Београд: Економски факултет.
Јанковић, С. (2009). Европска унија и рурални развој Србије. Београд: Институт за примену науке у пољопривреди.
Предавања и вежбе, презентација примера из праксе, студије случаја, дискусије, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10