Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST16
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Osposobljavanje studenata da razumeju funkcionisanje agro kompleksa kao i da budu menadžeri u agrobiznisu. Ovladavanje osnovnim elementima ekonomike agrara koji proizilaze iz ekonomske teorije sa akcentom primene u modernom agraru.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Agroekonomija, studenti će biti u stanju da:
• definišu osnovne pojmove iz domena poljoprivrede, njene specifičnosti i ekonomske teorije u modernom agrobiznisu,
• objasne povezanost makro-mikro problematike sa ciljem postizanja prehrambene sigurnosti,
• koriste informacije iz domena formiranja cena, subvencija, marketinga i menadžmenta agro kompleksa, koji su značajni za razvoj celokupne privrede Srbije,
• definišu pojam i ciljeve agrarne politike i obrazlažu razloge za državnu intervenciju u poljoprivredi, kao i da nabroje vrste i oblike agrarne politike,
• analiziraju poziciju i značaj agrara i ruralne ekonomije u međunarodnim integracijama,
• prikupljaju, koriste, raspoređuju (ne)ograničene resurse, kao i da predviđaju, planiraju, organizuju, vode kadrovsku politiku, rukovode i vrše kontrolu u agrobiznisu u uslovima dinamičkih promena makro okruženja.
Teorijska nastava
• Uvodna razmatranja.
• Poljoprivreda i privredni razvoj.
• Različiti modeli transformacije poljoprivrede od tradicionalne u modernu.
• Poljoprivredna gazdinstva i ruralni razvoj.
• Upravljanje agroprivredom.
• Agrarna politika i njen uticaj na mogućnosti ograničenja poljoprivredne proizvodnje.
• Menadžment u poljoprivredi.
• Marketing u poljoprivredi.

Praktična nastava
• Analize studija slučaja.
Božić, D., Bogdanov, N., & Ševarlić, M. (2011). Ekonomika poljoprivrede. Beograd: Poljoprivredni fakutet.
Vlahović, B. (2011). Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet.
Zakić, Z., & Stojanović, Ž. (2008). Ekonomika agrara. Beograd: Ekonomski fakultet.
Janković, S. (2009). Evropska unija i ruralni razvoj Srbije. Beograd: Institut za primenu nauke u poljoprivredi.
Predavanja i vežbe, prezentacija primera iz prakse, studije slučaja, diskusije, izrada i prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10